wróć do listy aktualności
data.title
9/8/2023 Aktualności

Regulamin konkursu Dieta Keto w Body Chief!

REGULAMIN KONKURSU

DIETA KETO W BODY CHIEF!

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.1.     Organizatorem Konkursu „Dieta Keto w Body Chief! jest spółka BODY CHIEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wysogotowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713725, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, NIP: 7792479825, REGON:369298976, adres poczty elektronicznej: [email protected].

1.1.2.     Konkurs jest organizowany na Grupie Organizatora na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą „Team Body Chief” pod linkiem https://www.facebook.com/groups/teambodychief utworzonej poprzez Fanpage Organizatora, w serwisie internetowym Facebook.com dostępnym pod adresem internetowym https://www.facebook.com/bodychief

1.1.3.     Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która wyrazi chęć uczestnictwa i zgłosi swój udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko członkowie Grupy Organizatora.

1.1.4.     Udział w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem informacji i danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolny. W przypadku jednak wyrażenia przez Uczestnika chęci udziału w Konkursie – podanie informacji i danych może być konieczne do jego udziału w Konkursie (np. do odbioru nagrody). Regulamin określa zakres wymaganych danych i warunków, których spełnienie jest konieczne do udziału Uczestnika w Konkursie.

1.1.5.     Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie powiadamiając o tym Organizatora lub usuwając swoje Zadanie Konkursowe.

1.1.6.     Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.

2.     Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

2.1.1.     PROFIL – strona marki Organizatora w serwisie internetowym Facebook.com dostępna pod adresem internetowym https://www.facebook.com/bodychief

2.1.2.     Grupa, Grupa Organizatora – grupa na portalu społecznościowym Facebook o nazwie „Team Body Chief” dostępna pod adresem internetowym https://www.facebook.com/groups/teambodychief

2.1.3.     KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.4.     KONKURS, KONKURS Dołącz do Teamu Body Chief – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

2.1.5.     KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu.

2.1.6.     REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.

2.1.7.     SERWIS – serwis internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym http://bodychief.pl oraz jego subdomenami.

2.1.8.     ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – spółka BODY CHIEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wysogotowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713725, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, NIP: 7792479825, REGON:369298976, adres poczty elektronicznej: [email protected]

2.1.9.     UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie. Uczestnikiem konkursu może być tylko osoba będąca członkiem Grupy Organizatora.

2.1.10.  VOUCHER – bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający zwycięzcę Konkursu do wykorzystania go w Serwisie Organizatora zgodnie z regulaminem Serwisu oraz warunkami na nim podanymi, w oznaczonym na nim terminie oraz o wartości na nim zapisanej. Bon towarowy nie jest usługą, lecz jedynie dokumentem uprawniającym zwycięzcę Konkursu do dokonania za jego pomocą płatności w Serwisie Organizatora. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się usługi w Serwisie.

2.1.11.  ZADANIE KONKURSOWE Opowiedz nam swoją historię z dietą KETO – od czego się zaczęła, jak długo ją stosujesz, jakie masz oczekiwania względem tej diety.

2.1.12.  PRZEKAZUJĄCY NAGRODY W KONKURSIE: Organizator Konkursu.

3.     WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

3.1.1.     Konkurs jest organizowany na Grupie Organizatora. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje na swojej Grupie, Profilu oraz w Serwisie post, w którym informuje o Konkursie, zaprasza do udziału w nim, podaje nagrody możliwe do wygrania w Konkursie oraz podaje datę jego zakończenia.

3.1.2.     Zadanie Konkursowe powinno zostać zamieszczone poprzez dodanie komentarza na Grupie Organizatora pod informacją o rozpoczęciu Konkursu. Zadania Konkursowe zamieszczone w innym sposób niż wskazany w zdaniu pierwszym nie będą uwzględniane.

3.1.3.     Uczestnik może przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe, w przypadku przesłania większej liczby Zadań Konkursowych przez danego Uczestnika Komisja Konkursowa bierze pod uwagę tylko pierwsze zgłoszenie.

3.1.4.     Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno nastąpić za pomocą własnego konta Uczestnika w serwisie Facebook.

3.1.5.     Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.

3.1.6.     Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).

3.1.7.     Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.     WARUNKI I ZASADY KONKURSU, WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

4.1.1.     Konkurs trwa od dnia 08.09.2023 roku, od godziny: 11:00 do dnia 14.09.2023 roku, do godziny 23:59.

4.1.2.     W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa w sposób swobodny, autonomiczny wybierze zwycięskie Zadanie Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, ciekawość, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego.

4.1.3.     W Konkursie zostanie wyłonionych:  3 (trzech) zwycięzców.

4.1.4.     Wyłonienie zwycięzcy zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. Wybór zwycięskiego Zadania Konkursowego zostanie dokonany spośród Zadań Konkursowych zgłoszonych zgodnie z Regulaminem.

4.1.5.     Nagrodami w Konkursie są:

a)      Dla każdego ze zwycięzców – voucher na 3-dniową dietę KETO (2500 kcal) o wartości 273 zł brutto/każdy voucher do wykorzystania w dniach 20-22 września 2023r.

Vouchery nie uprawniają do zakupu innej diety z oferty dostępnej w Serwisie, poza dietą KETO 2500 kcal w dniach 20-22.09.2023r. Niewykorzystana wartość vouchera przepada i nie podlega wymianie na świadczenie pieniężne.

4.1.6.     Wynik Konkursu zostanie ogłoszony 15.09.2023r. o godz. 14:00 poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcach (nazwa profilu) na Grupie Organizatora w serwisie Instagram.com wraz z prośbą do zwycięzców o kontakt z Organizatorem i podanie swoich danych niezbędnych do dostarczenia nagrody (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej) i rozliczenia podatku od wygranej (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania). Zwycięzcy niezależnie od działań Organizatora proszeni są także o podjęcie niezwłocznego kontaktu z Organizatorem w celu dostarczenia nagrody.

4.1.7.     Wszystkie zgłoszenia konkursowe biorące udział w konkursie będą opublikowane przez Organizatora na Grupie Organizatora.

4.1.8.     Nagroda zostanie dostarczona zwycięzcom Konkursu drogą mailową w terminie 14 dni od dnia podania przez niego danych niezbędnych do dostarczenia nagrody (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej).

4.1.9.     Zwycięzcom Konkursu zostanie przyznana (doliczona) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości równowartości podatku jaki zwycięzca Konkursu jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509). Podatek ten zostanie potrącony przez Organizatora Konkursu i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.

4.1.10.  Realizacja nagrody w zakresie dostawy diety z oferty Body Chief możliwa jest tylko i wyłącznie w obszarze dostaw realizowanych przez Organizatora Konkursu, który dostępny jest pod linkiem: https://bodychief.pl/metody-dostawy  

5.     DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1.1.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator.

5.1.2.     Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Arnold Paszta, adres do korespondencji: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo, adres poczty elektronicznej: [email protected].

5.1.3.     Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

5.1.4.     Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie, na podstawie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do udziału w Konkursie skutkuje odmową udziału w nim.

5.1.5.     Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu, w tym w szczególności wyłonienie zwycięzcy Konkursu oraz dostarczenie mu nagrody i rozliczenie podatku od wygranej. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu (artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO, a w przypadku zwycięzcy Konkursu dodatkowo konieczność rozliczenia podatku zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

5.1.6.     Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, a w przypadku zwycięskiego Uczestnika dodatkowo adres poczty elektronicznej, adres dostawy.

5.1.7.     Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a w przypadku zwycięzcy Konkursu przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów podatkowych.

5.1.8.     Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług księgowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe (w szczególności biuro księgowe) przy realizacji Konkursu - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym Regulaminem.

5.1.9.     Prawa osoby, której dane dotyczą:

5.1.10.  Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

5.1.11.  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: [email protected] albo pisemnie na adres Administratora: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo lub skontaktować się z inspektorem ochrony danych wskazanym na wstępie niniejszego punktu Regulaminu.

6.     POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.1.     Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] albo pisemnie na adres Administratora: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo.

6.1.2.     Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

6.1.3.     Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

7.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.1.     Prawem właściwym jest prawo polskie.

7.1.2.     Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

7.1.3.     Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu Facebook, serwis Instagram jest zwolniony z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu. Organizator informuje także, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.

7.1.4.     Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z regulaminami serwisu Instagram oraz Standardami społeczności Instagram, oraz nie wyłączają ich zastosowania ponad postanowienia niniejszego Regulaminu.

7.1.5.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.