POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO BODYCHIEF.PL I APLIKACJI BODYCHIEF


Dziękujemy za odwiedzenie strony naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://bodychief.pl (dalej jako: „Serwis BodyChief”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”) lub korzystanie z naszej aplikacji BodyChief (dalej jako: „Aplikacja BodyChief” lub „Aplikacja”). Serwis BodyChief oraz Aplikacja BodyChief zwane są łącznie dalej jako „BodyChief”. Za pomocą BodyChief możliwe jest zamówienie usługi przygotowania i dostawy posiłków wskazanych na stronie Serwisu lub w Aplikacji w ramach cateringu dietetycznego realizowanej przez właściciela BodyChief (dalej jako: „Usługa” lub „Dieta”).

 

Niniejsza ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla korzystających z BodyChief. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w BodyChief, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w BodyChief plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Zapraszamy do zapoznania się polityką prywatności,

Zespół BodyChief

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W BODYCHIEF
 4. ODBIORCY DANYCH W BODYCHIEF
 5. PROFILOWANIE W BODYCHIEF
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 7. COOKIES W BODYCHIEF, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności BodyChief ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców BodyChief. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w BodyChief, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w BodyChief plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem BodyChief jest s Body Chief Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713725, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, NIP: 7792479825, REGON:369298976, adres poczty elektronicznej: [email protected], dodatkowe adresy poczty elektronicznej i numery kontaktowe wskazane są na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt” oraz w ramach Aplikacji w zakładce Ustawienia -> Kontakt – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego i Sprzedawcą.
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Arnold Paszta, adres do korespondencji: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo, adres poczty elektronicznej: [email protected]
 4. Dane osobowe w BodyChief przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:
 5. Korzystanie z BodyChief, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z BodyChief Usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji oraz w Regulaminie BodyChief i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi lub Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji oraz w Regulaminie BodyChief; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 8. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, BodyChief, Aplikacja, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie BodyChief dostępnym na stronach Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji.

 

 

2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców BodyChief przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych przez Administratora.

 

 

3) CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W BODYCHIEF

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w BodyChief. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w BodyChief i nie poda żadnych danych dotyczących jego zdrowia (np. alergii pokarmowych), to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy, ale nie będą przetwarzane w zakresie danych dotyczących zdrowia z uwagi na ich nie podanie przez Klienta.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w BodyChief w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie umowy o świadczenie Usługi lub Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) oraz artykuł 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda – dotyczy przetwarzania danych dotyczących zdrowia)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz danych dotyczących świadczenia ewentualnych Usług: adres Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw weekendowych/świątecznych, kod do domofonu oraz w przypadku Klientów, którzy podali te dane - dane dotyczące zdrowia (to jest w przypadku danych dot. zdrowia podanych celem uwzględnienia ich w trakcie realizacji Usługi: informacje o dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów oraz w przypadku danych podanych podczas korzystania z wybranych funkcjonalności Aplikacji Bodychief celem umożliwienia korzystania z dodatkowych funkcjonalności Aplikacji Bodychief wykorzystujących te dane: dane dot. daty urodzenia, wzrostu, wagi i informacji o aktywności fizycznej).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Podany zakres jest maksymalny.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dotychczasowa historia dokonanych zakupów w BodyChief.

Marketing usług i produktów Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dotychczasowa historia dokonanych zakupów w BodyChief.

Marketing usług i produktów partnerów Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dotychczasowa historia dokonanych zakupów w BodyChief.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta, numer rachunku bankowego (dotyczy sytuacji, w której dokonywany jest zwrot).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Zakres maksymalny: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz danych dotyczących świadczenia ewentualnych Usług: adres Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw weekendowych/świątecznych oraz w przypadku Klientów, którzy podali te dane - dane dotyczące zdrowia (to jest informacje o dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów), numer rachunku bankowego.

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Podany zakres jest maksymalny.

Korzystanie z BodyChief i zapewnienie jego prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu BodyChief.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Zakres maksymalny: numer IP, dane o lokalizacji, dane o źródle, z którego weszła na stronę sklepu dana osoba

Podany zakres jest maksymalny.

Prowadzenie statystyk, badań i analiza ruchu w BodyChief

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w BodyChief celem poprawy jego funkcjonowania i zwiększenia sprzedaży Usług.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

Zakres maksymalny: źródła i medium pozyskania odwiedzającego BodyChief oraz sposób jego zachowania na stronie Serwisu Internetowego lub w Aplikacji, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedza BodyChief, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania, adres IP urządzenia, rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, oraz preferowany język używany do wyświetlania BodyChief.

Podany zakres jest maksymalny.

Monitoring TV

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne celem zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obiekcie Administratora oraz ochrony mienia. Monitoring prowadzony jest całodobowo i obejmuje teren siedziby Administratora i teren bezpośrednio przyległy.

Nagrania obrazu z monitoringu przechowuje się przez okres 14 dni od dnia nagrania. Monitoring prowadzony jest z poszanowaniem godności i dóbr osobistych osób nim objętych. Materiały powstałe w trakcie monitoringu będą wykorzystane jedynie w ww. celach, a dostęp do materiałów z monitoringu będą miały wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty z mocy prawa.

Każda z osób upoważnionych zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wynikającą z tych materiałów.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Spółka powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Zakres: wizerunek, cechy szczególne wyglądu oraz ubioru.

 

 

4) ODBIORCY DANYCH W BODYCHIEF

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania BodyChief, w tym dla realizacji zawieranych umów o świadczenie Usług konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, firma informatyczna, czy podmiot obsługujący płatności elektroniczne i kartą płatniczą). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów BodyChief mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w BodyChief ze sposobu dostawy Usługi przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Usługi Klientowi.
  2. dostawcy usług płatniczych obsługujący płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w BodyChief ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy usług płatniczych obsługującemu powyższe płatności w BodyChief w zakresie niezbędnym i w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych w związku z płatnością realizowaną przez Klienta.
  3. dostawcy usług dietetycznych – w przypadku Klienta, który podał dane dotyczące zdrowia (to jest informacje o dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów), Administrator może skorzystać z usług dietetycznych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Usługi.
  4. dostawcy usług marketingowych – agencje marketingowe zapewniające Administratorowi wsparcie w działaniach marketingowych.
  5. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym BodyChief i świadczonych za ich pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do działania BodyChief, firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz monitoringu TV, platforma do obsługi infolinii oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą, działań marketingowych, wysyłki Newslettera i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta lub Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  6. dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i tłumaczeniowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne, doradcze lub tłumaczeniowe (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, inspektor ochrony danych, firma windykacyjna lub biuro tłumaczeń) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

5) PROFILOWANIE W BODYCHIEF

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Administrator może korzystać w BodyChief z profilowania do celów marketingu bezpośredniego oraz po wyrażeniu uprzednich zgód – w celu marketingu usług i produktów Administratora oraz w celu marketingu usługi i produktów partnerów Administratora, ale decyzje podejmowane na podstawie profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi, możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w BodyChief, czy też zawarcia lub odmowy zawarcia jakiejkolwiek innej umowy. Efektem korzystania z profilowania w BodyChief może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby, zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty, przekazanie prezentu w związku z celebrowaną okazją (np. urodziny lub Święta) lub nagrody za lojalne zakupy. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, prezentu, nagrody, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w BodyChief lub skorzystać z usług lub produktów partnera Administratora.
 3. Profilowanie w BodyChief polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji np. poprzez dodanie konkretnej Usługi do koszyka, przeglądanie konkretnej strony Serwisu, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w BodyChief. Celem profilowania jest dostarczenie Klientowi jak najbardziej satysfakcjonującej usługi precyzyjnie odpowiadającej jego indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

6) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora lub inspektora ochrony danych Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego oraz w ramach Aplikacji w zakładce Ustawienia -> Kontakt. W przypadku cofnięcia zgody dobrowolnej osoba, która udzieliła zgody może cofnąć zgodę w każdym momencie także poprzez autoryzację cofnięcia zgody linkiem do usunięcia wysłanym na adres e-mail przypisany do Konta Usługobiorcy lub Zamówienia składanego jako „Gość”. Cofnięcie zgody obowiązkowej (związanej z przetwarzaniem danych dotyczących zdrowia) wiąże się z koniecznością zaprzestania korzystania z usług Usługodawcy na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 

7) COOKIES W BODYCHIEF, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego lub korzystającej z Aplikacji (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający BodyChief). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających BodyChief w następujących celach:
  1. realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
  2. dostosowywania zawartości BodyChief do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka);
  3. zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
  4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z BodyChief;
  5. zapamiętywania zamawianych Usług w koszyku, polecania Usług powiązanych z Usługami zamawianymi, a także prawidłowego funkcjonowanie BodyChief;
  6. personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w BodyChief, zgodnych z zainteresowaniami Usługobiorców.
  7. remarketingu, czyli działania reklamowego, w którym po utworzeniu odpowiednich list remarketingowych na podstawie wybranych cech zachowań (za pomoca Google Analytics lub Piksel Facebooka), kierowane są reklamy banerowe, które wyświetlają sie użytkownikom podczas odwiedzania różnych stron internetowych w sieci reklamowej Google oraz w serwisie Facebook.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności BodyChief (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Usług w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies w ramach BodyChief – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

  w przeglądarce Chrome

 6. Administrator może korzystać w BodyChief z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w BodyChief. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu BodyChief i analizie ruchu w BodyChief. Dane te mają charakter zbiorczy.. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w BodyChief gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących BodyChief oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego lub w Aplikacji, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 8. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz analizować działania podejmowane prze odwiedzających BodyChief, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Tworzenie list remarketingowych na podstawie plików cookies gromadzonych przez Pixela odbywa się w panelu Facebook. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
 9. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka (preferencjami reklamowymi) jest możliwe poprzez zmianę ustawień reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
 10. Administrator może korzystać w BodyChief z usług dostępnych w ramach oprogramowania Hotjar dostarczanego przez firmę Hotjar Limited (Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta). Dostawca tego oprogramowania zapewnia o jego zgodności z Rozporządzeniem RODO. Usługodawca może korzystać z Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby osób odwiedzających BodyChief i następnie optymalizować jego działanie oraz poprawiać wygodę korzystania z BodyChief. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga Administratorowi lepiej zrozumieć wrażenia osób odwiedzających BodyChief (np. ile czasu spędzają na jakich stronach, które linki wybierają klikać, co lubią w BodyChief, a czego nie itp.), co pozwala Administratorowi budować i utrzymywać BodyChief z uwzględnieniem opinii osób korzystających z BodyChief. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu osób korzystających z BodyChief i ich urządzeniach. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie pozbawionej elementów umożliwiających identyfikację), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania BodyChief. Dostawca Hotjar przechowuje te informacje w imieniu Administratora w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Dostawca Hotjar jest umownie związany zakazem sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w imieniu Administratora. Ani Dostawca HotJar, ani Administrator nigdy nie użyje tych informacji do identyfikacji poszczególnych osób ani do dopasowania ich do dalszych danych dotyczących pojedynczej osoby.
 11. Więcej informacji o usłudze Hotjar można znaleźć w polityce prywatności HotJar, klikając ten link oraz na stronie informacyjnej dot. usługi Hotjar
 12. Każda osoba może zrezygnować z gromadzenia danych przez usługę HotJar, odwiedzając stronę rezygnacji.

 

8) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. BodyChief może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko BodyChief.