REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BODYCHIEF.PL I APLIKACJI BODYCHIEF

Dziękujemy za odwiedzenie strony naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://bodychief.pl (dalej jako: „Serwis BodyChief”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”) lub korzystanie z naszej aplikacji BodyChief (dalej jako: „Aplikacja BodyChief” lub „Aplikacja”). Serwis BodyChief oraz Aplikacja BodyChief zwane są łącznie dalej jako „BodyChief”.

Za pomocą BodyChief możliwe jest zamówienie usługi przygotowania i dostawy posiłków wskazanych na stronie Serwisu lub w Aplikacji w ramach cateringu dietetycznego realizowanej przez właściciela BodyChief (dalej jako: „Usługa” lub „Dieta”).

Aplikacja oraz Serwis Internetowy chronione są prawem autorskim, prawem własności intelektualnej oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Aplikacja jest licencjonowana, a nie sprzedawana. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji oraz Serwisu Internetowego jako całości oraz ich poszczególne elementy, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich. Korzystanie z BodyChief możliwe jest na warunkach określonych w Regulaminie.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z BodyChief. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z BodyChief, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego oraz Aplikacji, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół BodyChief

 

1. O NAS

 1. Właścicielem BodyChief jest spółka Body Chief Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713725, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, NIP: 7792479825, REGON:369298976, adres poczty elektronicznej: [email protected], dodatkowe adresy poczty elektronicznej i numery kontaktowe wskazane są na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt” oraz w ramach Aplikacji w zakładce Ustawienia -> Kontakt (dalej jako: „Usługodawca” lub „Sprzedawca”).
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy i udostępnia Aplikację oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług oraz Usług Elektronicznych dostępnych w ramach BodyChief. Obok Usługodawcy w BodyChief występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą BodyChief mogą korzystać z dostarczanych przez BodyChief Usług Elektronicznych oraz pozostałych jego funkcjonalności, w tym dokonać zakupu Usługi.
 3. Sprzedawca posiada indywidualny numer rejestrowy w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. rejestr - BDO) prowadzonym przez marszałka województwa: 000037844.

2. DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. APLIKACJA, APLIKACJA BODYCHIEF - aplikacja mobilna (oprogramowanie na urządzenia mobilne wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część) umożliwiająca Usługobiorcy korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności, w tym składanie Zamówień oraz dokonywanie zakupu Usługi na urządzeniu mobilnym zgodnie z niniejszym Regulaminem. Szczegółowy zakres funkcjonalności Aplikacji i zasad ich działania określony jest w ramach Aplikacji w zakładce Ustawienia -> Pomoc.
  2. BLOG - Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym pod adresem https://bodychief.pl/blog/ i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
  3. BODYCHIEF – łącznie Serwis BodyChief oraz Aplikacja BodyChief.
  4. CENNIK – cennik Usług dostępny w BodyChief.
  5. DIETA, USŁUGA – usługa przygotowania i dostawy posiłków lub soków wskazanych szczegółowo w BodyChief w ramach cateringu dietetycznego, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z Regulaminem.
  6. DIETA BY MAGDA GESSLER – rodzaj Diety dostępny w Serwisie Bodychief oznaczonej jako „by Magda Gessler”, do której zastosowanie mają szczególne zasady i warunki jej zakupu oraz realizacji wskazane w załączniku numer 2 do Regulaminu.
  7. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do soboty, z zastrzeżeniem że w przypadku Usługi – diety sokowej dostarczanej poza Strefę Dowozu dniem roboczym jest jeden dzień od wtorku do piątku.
  8. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w BodyChief umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na Usługę, w szczególności poprzez dodanie Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy lub odbioru i płatności.
  9. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.
  10. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  11. KONTO USŁUGOBIORCY, KONTO – Usługa Elektroniczna, elektroniczne konto w BodyChief, to jest oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w BodyChief z wykorzystaniem jego funkcjonalności, w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach oraz wykupionych Usługach. Konto Usługobiorcy jest wspólne dla Serwisu Internetowego i Aplikacji.
  12. LODÓWKOMAT – elektroniczna szafa depozytowa (urządzenie), umożliwiająca Klientowi samoobsługowy odbiór zakupionej przez niego Diety w wybranym przez niego w trakcie składania Zamówienia urządzeniu. Urządzenie to jest obsługiwane i udostępniane przez Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków (KRS 0000276519, NIP: 6782881784). Więcej informacji o sposobie działania i lokalizacjach urządzeń jest dostępny na stronie https://lodowkomaty.pl/
  13. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz SMS, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowych Usługach, funkcjonalnościach i aktualnościach w BodyChief, nowych wpisach na blogu Serwisu, poradach i wskazówkach, promocjach, zaproszenia do ankiet Usługodawcy, kody rabatowe na Usługi, życzenia świąteczne oraz zaproszenia na eventy lub akcje organizowane lub polecanych przez Usługodawcę.
  14. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  15. PUNKT ODBIORU BP – punkt odbioru zlokalizowany na wybranych stacjach paliw BP na terenie Polski, który umożliwia Klientowi odbiór zakupionej przez niego Diety. Dostępne Punkty odbioru BP widoczne będą na Formularzu podczas składania Zamówienia na etapie szczegółów dostawy.
  16. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z BodyChief oraz Usług.
  17. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://bodychief.pl oraz jego subdomenami.
  18. STREFA DOWOZU – obszar dostaw Usługi wskazany w zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
  19. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem BodyChief zgodnie z Regulaminem.
  20. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w BodyChief.
  21. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA –spółka Body Chief Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713725, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, NIP: 7792479825, REGON:369298976, adres poczty elektronicznej: [email protected], dodatkowe adresy poczty elektronicznej i numery kontaktowe wskazane są na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt” oraz w ramach Aplikacji w zakładce Ustawienia -> Kontakt.
  22. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  23. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z BODYCHIEF

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z BodyChief w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców i Klientów oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w BodyChief w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w BodyChief. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w BodyChief, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w BodyChief plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z BodyChief jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z BodyChief jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 25.0. i wyższej (stabilnej); (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) minimalna rozdzielczość ekranu 1280x1040 px.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji: (1) smartfon z aktywnym dostępem do Internetu; (2) system Android od wersji 5.x do najnowszej wersji dostępnej na rynku lub system iOS od wersji 10.0 do najnowszej obecnej na rynku. Dodatkowo do utworzenia Konta Usługobiorcy niezbędne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej oraz dostępu do poczty elektronicznej.
 5. Aplikacja BodyChief jest dostępna do pobrania w serwisach oraz aplikacjach App Store oraz Google Play.
 6. Pobranie Aplikacji jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Usługobiorca Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym tego typu usługi na jego rzecz.
 7. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji jest uprzednie pobranie i zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu Usługobiorcy oraz posiadanie Konta, a w przypadku jego braku jego utworzenie.
 8. Szczegółowy zakres funkcjonalności Aplikacji i zasad ich działania określony jest w ramach Aplikacji w zakładce Ustawienia -> Pomoc.
 9. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jest samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Odinstalowanie lub usunięcie Aplikacji ze swojego urządzenia nie powoduje usunięcia Konta – w celu jego usunięcia Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny przesłać właścicielowi Aplikacji stosowne żądanie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo. Usługobiorca może także samodzielnie zrezygnować z dalszego korzystania z Konta poprzez usunięcie Konta Usługobiorcy korzystając z opcji dostępnych w jego ramach (zarówno przez Serwis Bodychief, jak i Aplikację). Usunięcie Konta nie ma wpływu na realizację uprzednio zakupionych Usług.

4. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W BODYCHIEF

 1. Korzystać z BodyChief na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w BodyChief z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Blog;
  2. Formularza Zamówienia;
  3. Konto;
  4. Newsletter.
 3. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne oraz Usługi bez wad.

5. WARUNKI KORZYSTANIA Z BLOGA

 1. Rozpoczęcie korzystania z Bloga możliwe jest po wejściu na stronę Serwisu Internetowego pod adresem https://bodychief.pl/blog – Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych, czy dokonywania innych czynności.
 2. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne.
 3. Blog prowadzony jest przez Usługodawcę.
 4. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną stroną internetową.

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 1. Niniejszy punkt Regulaminu określa zasady i warunki korzystania z Formularza Zamówienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku Diety by Magda Gessler zastosowanie mają szczególne zasady i warunki wskazane w załączniku numer 2 do Regulaminu.
 2. Pełne korzystanie z Formularza Zamówienia w sposób umożliwiający złożenie Zamówienia w przypadku Serwisu Bodychief nie wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie. Posiadanie Konta i zalogowanie się na nie jest jednak konieczne w przypadku korzystania z Formularza Zamówienia za pomocą Aplikacji. W przypadku posiadania Konta lub jego utworzenia w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, w ramach Konta zostanie zapisana historia składanych Zamówień.
 3. Korzystanie z Formularza Zamówienia zaczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę jego uzupełniania na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji, poprzez wybór rodzaju Usługi i określenie pozostałych warunków świadczenia Usługi spośród dostępnych w Formularzu Zamówienia.
 4. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych lub zaprzestania składania Zamówienia.
 5. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), opcjonalnie – jeżeli Formularz Zamówienia udostępnia taką możliwość dla danego adresu dostawy Usługi – miejsce odbioru osobistego w Lodówkomacie (lokalizacja Lodówkomatu), adres dostaw weekendowych/świątecznych (nie dotyczy Usługi – diety sokowej dostarczanej poza Strefę Dowozu), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, preferowane godziny dostawy spośród dostępnych w Formularzu Zamówienia (nie dotyczy Usługi – diety sokowej dostarczanej poza Strefę Dowozu oraz odbioru w Lodówkomacie, w przypadku którego Dietę można odebrać w dniu jej dostarczenia w godzinach 04:00-10:00) oraz danych dotyczących świadczenia Usługi: rodzaj Usługi, ilość, okres i data rozpoczęcia świadczenia Usługi, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy, adresu firmy (jeżeli jest inny niż dostawy) oraz numeru NIP. Klient przed złożeniem Zamówienia zobligowany jest także określić - poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa - status składanego Zamówienia - jako zakup konsumencki (prywatny) (checkbox „Kupuję jako osoba prywatna”) albo zakup firmowy (niekonsumencki) (checkbox „Kupuję jako firma”) – wybór w tym zakresie jest wiążący dla Sprzedawcy i Klienta, po złożeniu Zamówienia zmiana statusu Zamówienia nie jest możliwa.
 6. Klient w Formularzu Zamówienia może podać swoje dane lub dane innych osób, które będą korzystały z Diety - w takim wypadku osoby te nie stają się Klientami ani Usługobiorcami w rozumieniu Regulaminu, to Klient nadal pozostaje stroną umowy o świadczenie Usług ze Sprzedawcą oraz jest obowiązany posiadać wymagane prawem podstawy prawne do podania w Formularzu Zamówienia danych innych osób korzystających z Diety (np. zgodę) i powierzenia ich Sprzedawcy celem dostarczenia Diety.
 7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

7. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

 1. Rozpoczęcie korzystania z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
 2. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz danych dotyczących świadczenia ewentualnych Usług: adres Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw weekendowych/świątecznych, preferowane godziny dostawy spośród dostępnych. W przypadku rejestracji Konta przez Aplikację konieczne jest dodatkowe podanie regionu (w ramach Strefy Dowozu) oraz dodatkowo w przypadku nie podania innego adresu dostaw weekendowych/świątecznych adresem właściwym dla takich dostaw będzie adres domyślny – wskazane dane (w tym także region w ramach Strefy Dowozu) mogą być zmienione przez Usługobiorcę za pomocą opcji dostępnych w Aplikacji w zakładce Ustawienia.
 3. Utworzenie Konta możliwe jest także podczas składania Zamówienia przez Serwis Internetowy za pomocą Formularza Zamówienia – w takim wypadku konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego checkboxa oraz podanie dodatkowo hasła.
 4. Usługobiorca może posiadać jedno Konto w BodyChief w tym samym czasie. Konto Usługobiorcy jest wspólne dla Serwisu Internetowego i Aplikacji. Usługobiorca jest obowiązany do nieudostępniania swojego Konta (w tym danych do logowania) osobom trzecim i do samodzielnego korzystania z Konta oraz składania Zamówień. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 5. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej i bez podania przyczyny, rezygnacji z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo. Usługobiorca może także samodzielnie zrezygnować z dalszego korzystania z Konta poprzez usunięcie Konta Usługobiorcy korzystając z opcji dostępnych w jego ramach. Usunięcie Konta nie ma wpływu na realizację uprzednio zakupionych Usług.

8. WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

 1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne. Zapisanie na Newsletter możliwe jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia w BodyChief za pomocą Formularza Zamówienia lub tworzenia Konta za pomocą formularza rejestracji.
 2. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

9. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu określa zasady i warunki składania Zamówienia oraz zawarcia umowy o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem, że w przypadku Diety by Magda Gessler zastosowanie mają szczególne zasady i warunki wskazane w załączniku numer 2 do Regulaminu.
 2. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest uprzednie złożenie przez Klienta Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji podana jest w złotych polskich i jest ceną łączną, to jest zawiera podatki, koszty dostawy, odbioru i inne koszty konieczne do realizacji Usługi. W przypadku zawierania umowy o świadczenie Usługi za pomocą poczty elektronicznej informacja o łącznej cenie podawana jest Klientowi za jej pomocą przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.
 4. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 6 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres [email protected] lub pozostałe adresy wskazane na stronie Serwisu w zakładce „kontakt” lub w ramach Aplikacji w zakładce Ustawienia -> Kontakt. Zamówienie składane za pomocą poczty elektronicznej powinno zawierać tożsame dane, jak w przypadku Zamówienia składanego za pomocą Formularza Zamówienia – w razie braków lub potrzeby uzupełnienia informacji Sprzedawca poprosi Klienta o ich uzupełnienie.
 5. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta w każdym czasie, z zastrzeżeniem Zamówień dotyczących poniższych terminów realizacji Usługi:
  1. Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia - w takim wypadku Klient może złożyć Zamówienie do 22. grudnia danego roku do godziny 18:00. Dostawę Usług w tym terminie Usługodawca zrealizuje w Wigilię. Klient ma możliwość zamówienia Usługi tylko na Wigilię (24. grudnia), tylko na Święta Bożego Narodzenia (25. i 26. grudnia) albo na Wigilię i Święta Bożego Narodzenia;
  2. 27. grudnia - w takim wypadku Klient może złożyć Zamówienie do 24. grudnia danego roku do godziny 12:00;
  3. 31. grudnia – 2. stycznia - w takim wypadku Klient może złożyć Zamówienie do 29. grudnia danego roku do godziny 18:00. Dostawę Usług w tym terminie Usługodawca zrealizuje w dniu 31. grudnia. Klient ma możliwość zamówienia Usługi tylko na 31. grudnia (jeden dzień), tylko na 31. grudnia i 1. stycznia (dwa dni) albo od 31. grudnia do 2. Stycznia (3 dni);
  4. 3. stycznia - w takim wypadku Klient może złożyć Zamówienie do 31. grudnia poprzedniego roku do godziny 12:00;
  5. Wielkanocy (tj. Wielka Sobota, Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny) - w takim wypadku Klient może złożyć Zamówienie do Wielkiego Czwartku danego roku do godziny 18:00. Dostawę Usług w tym terminie Usługodawca zrealizuje w Wielką Sobotę. Klient ma możliwość zamówienia Usługi 1, 2 lub 3 dni, ale każde Zamówienie musi zacząć się od Wielkiej Soboty (nie można zamówić Usługi wyłącznie na Wielką Niedzielę lub Poniedziałek Wielkanocny. Dodatkowo w przypadku Diety by Magda Gessler zamówienie może dotyczyć wyłącznie Wielkiej Soboty albo Wielkiej Soboty i Wielkiej Niedzieli (brak w tym wypadku możliwości zamówienia Diety by Magda Gessler na Poniedziałek Wielkanocny);
  6. wtorek po Wielkanocy - w takim wypadku Klient może złożyć Zamówienie do Wielkiej Soboty do godziny 14:00.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi. Samo rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest następnie od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Klienta zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
 7. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o zawarciu umowy o świadczenie Usługi.
 8. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw, w tym dostaw do wybranego Punktu Odbioru BP lub do wybranego Lodówkomatu) następuje od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu z uwzględnieniem poniższych zasad:
  1. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego przyjętym Zamówieniu;
  2. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym po godzinie 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu;
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji oraz (2) przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Treść umowy o świadczenie Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Bodychief Usługodawcy.
 10. Klient będący konsumentem akceptując niniejszy Regulamin zgłasza żądanie wystawiania przez BodyChief fakturę za świadczone przez BodyChief Usługi.
 11. Klient wyraża zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur elektronicznych, w formie pliku PDF (Portable Document Format), na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 12. Klient jest uprawniony zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usługi oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu z Usługodawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji.

10. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ

 1. Niniejszy punkt Regulaminu określa sposoby i terminy płatności za Usługę z zastrzeżeniem, że w przypadku Diety by Magda Gessler zastosowanie mają szczególne zasady i warunki wskazane w załączniku numer 2 do Regulaminu.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi:
  1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Przelewy24, w tym w przypadku Aplikacji także tzw. Płatności Oneclick – możliwe dostępne sposoby płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 w Bodychief wskazane są każdorazowo przed rozpoczęciem dokonywania płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi za pomocą systemu Przelewy24, Usługobiorca ma możliwość uzyskania informacji w tym zakresie także kontaktując się z Usługodawcą z wykorzystaniem danych wskazanych w pkt. 13. Regulaminu.
  3. Płatność z wykorzystaniem vouchera (nie dotyczy Usługi – diety sokowej dostarczanej poza Strefę Dowozu).
 3. Płatność przez Klienta kartą płatniczą może być dokonana jedynie kartami zaakceptowanymi przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu i w terminie ważności określonym na karcie. PayPro SA zapewnia autoryzację w czasie rzeczywistym (on-line) kart płatniczych Systemów VISA, MASTERCARD, Maestro oraz przy użyciu kart VISA Electron jeżeli bank dopuścił taką możliwość. Zgodnie z warunkami współpracy Usługodawcy z PayPro SA w zakresie akceptacji kart płatniczych w systemie autoryzacji i rozliczeń PayPro SA: (1) płatności dokonywane kartami wydanymi poza Polską, a ważnymi tylko na terenie innego państwa mogą nie zostać zrealizowane; (2) autoryzacji podlegają wszystkie płatności dokonywane kartą (tzn. karta nie może zostać zaakceptowana bez zgody banku, który ją wydał); (3) dolna granica płatności kartą płatniczą wynosi 0,01 zł, a górna granica wynosi 4.000,00 zł dziennie przy pomocy tej samej karty; oraz (4) płatności nie zostaną zrealizowane w przypadku: nieważności karty płatniczej, zastrzeżenia karty płatniczej lub braku możliwości uzyskania autoryzacji płatności.
 4. Płatność Oneclick udostępniana jest przez system Przelewy24 należący do PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań (KRS 0000347935) i pozwala ona Klientowi dokonywać płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi w Bodychief jednym kliknięciem, bez konieczności podawania pełnych danych karty podczas kolejnych płatności Klienta dokonywanych przez system Przelewy24 - rozwiązanie to umożliwia skrócenie ilości kroków w procesie realizacji płatności. Skorzystanie z Płatności Oneclick w Bodychief wymaga od Klienta, aby podczas pierwszej płatności, wyraził zgodę na zapisanie danych karty przez system Przelewy24. Ze względów bezpieczeństwa dokonywanych transakcji każda Płatność Oneclick przez system Przelewy24 jest przeprowadzona z wykorzystaniem autoryzacji trzydomenowej (3D-Secure). Klient może zrezygnować ze zgody na dokonywanie Płatności Oneclick. Rezygnację zawierającą nazwę sklepu i Sprzedawcy (to jest Bodychief i Body Chief Sp. z o.o., swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail można złożyć bezpośrednio operatorowi płatności:
  1. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Przelewy24 (adres siedziby - ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) lub przesyłką pocztową na adres siedziby,
  2. ustnie – telefonicznie na numer: +48 +48 61 642 93 44 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie PayPro SA,
  3. w formie elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres [email protected] lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.przelewy24.pl
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, Sprzedawca przydzieli Klientowi indywidualny numer rachunku bankowego do dokonania przelewu oraz poinformuje Klienta o jego numerze za pośrednictwem poczty elektronicznej po złożeniu Zamówienia oraz poprzez umieszczenie takiej informacji w ramach Konta Usługobiorcy.
 6. W przypadku korzystania przez Klienta z płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 (transakcje płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą, w tym tzw. Płatności Oneclick) obsługę tych płatności prowadzi spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 7. Klient obowiązany jest do dokonania płatności za Usługę najpóźniej do godziny 14:00 na 1 Dzień Roboczy przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.

11. KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY USŁUGI DO KLIENTA

 1. Niniejszy punkt Regulaminu określa koszt, sposoby i terminy dostawy Usługi do Klienta, z zastrzeżeniem, że w przypadku Diety by Magda Gessler zastosowanie mają szczególne zasady i warunki wskazane w załączniku numer 2 do Regulaminu.
 2. Dostawa w ramach realizacji Usługi dostępna jest na obszarze wskazanym w zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu Internetowego – we wskazanych miastach głównych oraz w okolicznych miejscowościach (Strefa Dowozu). Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany w trakcie składania Zamówienia poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu.
 3. Dostawa poza Strefę Dowozu, o której mowa w pkt. 11) ust. 2 możliwa jest jedynie w przypadku Usługi – diety sokowej i jest ona w takim wypadku realizowana przesyłką kurierską pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa w takim wypadku ograniczona jest do terytorium Polski.
 4. Klient opcjonalnie – jeśli wybrany przez Klienta obszar dostaw Zamówienia przewiduje taką możliwość – może skorzystać z odbioru osobistego Diety w wybranym przez siebie w trakcie składania Zamówienia Punkcie Odbioru BP. Klient, podczas osobistego odbioru Diety zobowiązany będzie do podania pracownikowi Punktu Odbioru BP indywidualnego kodu odbioru przesłanego uprzednio (w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia) przez Sprzedawcę na numer kontaktowy podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Klient może dokonać odbioru Diety w wybranym przez siebie Punkcie Odbioru BP w godzinach między 06:00 a 12:00.
 5. Klient opcjonalnie – jeżeli Formularz Zamówienia udostępnia taką możliwość – może skorzystać z odbioru osobistego Diety w wybranym przez siebie w trakcie składania Zamówienia Lodówkomacie. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku wybrania przez Klienta odbioru w Lodówkomacie i stwierdzenia jego awarii w dniu dostarczenia do niego Diety przez osobę dostarczającą, Dieta ta zostanie dostarczona niezwłocznie - do godziny 12:00 danego dnia - na adres dostaw Klienta wskazany przez niego uprzednio w Formularzu Zamówienia.
 6. Koszt dostawy oraz odbioru w Punkcie Odbioru BP lub w Lodówkomacie jest wliczony w cenę Usługi.
 7. Dostawa, w tym do wybranego Punktu Odbioru BP lub Lodówkomatu realizowana jest przez Sprzedawcę lub na zlecenie Sprzedawcy. W przypadku Usługi – diety sokowej dostarczanej poza Strefę Dowozu jest ona realizowana jedynie przesyłką kurierską na zlecenie Sprzedawcy.
 8. Dostawa lub odbiór w Punkcie Odbioru BP lub w Lodówkomacie są realizowane zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi – od dnia oraz przez okres i pod adres ustalony umową o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem zdania następnego. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw, w tym dostaw do wybranego Punktu Odbioru BP lub Lodówkomatu) na podstawie uprzednio przyjętego do realizacji Zamówienia następuje zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu;
  2. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym po godzinie 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu.
 9. Dostawa. w tym dostawa do wybranego Punktu Odbioru BP lub Lodówkomatu, jest realizowana w Dni Robocze w godzinach podanych w Formularzu Zamówienia. Klient może podać w Formularzu Zamówienia preferowane godziny dostawy w dostępnym przedziale czasowym, aczkolwiek nie są one wiążące dla Sprzedawcy – Sprzedawca może dokonać dostawy w całym podanym przedziale czasowym. W przypadku dostawy do wybranego Punktu Odbioru BP Dietę można odebrać w dniu jej dostarczenia w godzinach 06:00-12:00 (w tym wypadku Klient otrzyma w dniu złożenia Zamówienia indywidualny kod odbioru na numer kontaktowy podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, który Klient będzie zobowiązany podać pracownikowi Punktu Odbioru BP). W przypadku dostawy do wybranego Lodówkomatu Dietę można odebrać w dniu jej dostarczenia w godzinach 04:00-10:00 (w tym przypadku Klient otrzyma na podany adres email i numer telefonu powiadomienie, że Dieta jest już w Lodówkomacie wraz z kodem umożliwiającym odbiór oraz dodatkowo na dwie godziny przed końcem tego terminu, czyli o 8:00 rano, otrzyma powiadomienie, że jego Dieta czeka w wybranym Lodówkomacie i ma jeszcze dwie godziny na odbiór). W przypadku Usługi obejmującej także dni niebędące Dniami Roboczymi, dostawa posiłków na te dni w ramach Usługi dokonywana jest w ostatni Dzień Roboczy poprzedzający te dni, chyba że Usługodawca i Klient ustalą dostawę w inny sposób.

12. PROMOCJE, VOUCHERY I HASŁA RABATOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Usług obowiązują od momentu wprowadzenia ich w Bodychief i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych umów o świadczenie Usług.
 2. Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne w Bodychief nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
 3. Poniższe postanowienia dotyczące voucherów i haseł rabatowych mają zastosowanie, chyba że odrębny regulamin korzystania z danego voucheru lub hasła rabatowego stanowi inaczej. Vouchery oraz hasła rabatowe nie mają zastosowania w przypadku Usługi – diety sokowej.
 4. W trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia Klient ma możliwość podania posiadanego kodu vouchera lub hasła rabatowego – celem jego zastosowania konieczne jest kliknięcia aktywnego pola w miejscu jego podawania. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient podaje kod voucher lub hasło rabatowe w treści wiadomości.
 5. Voucher to bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Klienta do wykorzystania go w Bodychief zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz warunkami na nim podanymi, w oznaczonym na nim terminie oraz o wartości na nim zapisanej. Bon towarowy nie jest Usługą, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Klienta do dokonania za jego pomocą płatności w Bodychief. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się Usługi w Bodychief.
 6. Posiadacz vouchera jest uprawniony do jednorazowego wykorzystania vouchera w oznaczonym na nim terminie (termin ważności vouchera) oraz w wartości na niej zapisanej poprzez zakup Usług w Bodychief zgodnie z niniejszym Regulaminem z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku niewykorzystania przy jednokrotnym użyciu całej wartości danego odpłatnego vouchera, jego posiadacz może ponownie go wykorzystać aż do wyczerpania całej wartości danego vouchera w okresie jego ważności.
 7. Voucher zastępuje w Bodychief środki pieniężne o wartości na nim zapisanej celem dokonania płatności tytułem Usługi, ale sam nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Klient ma prawo zrealizować voucher także w przypadku Usługi, której wartość przekracza wartość nominalną vouchera, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z pozostałych dostępnych sposobów płatności w Bodychief. W przypadku Usługi, której wartość jest mniejsza niż wartość zapisana na realizowanym voucherze, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Usługi, a wartością zapisaną na voucherze. Klient nie jest także upoważniony do ponownego wykorzystania vouchera z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku niewykorzystania przy jednokrotnym użyciu całej wartości danego vouchera, jego posiadacz może ponownie go wykorzystać aż do wyczerpania całej wartości danego vouchera w okresie jego ważności.
 9. Hasło rabatowe to indywidualny kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Bodychief w wysokości oraz w okresie określonym przez Sprzedawcę przy wydaniu danego hasła rabatowego. Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od wartości umowy sprzedaży. Hasło rabatowe nie ma zastosowania do Usługi opisanej w Bodychief jako testowa (Dieta Testowa).
 10. Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Bodychief.
 11. Klient nie może jednocześnie skorzystać z promocji, vouchera oraz hasła rabatowego. Hasło rabatowe oraz voucher nie łączą się z innym hasłem rabatowym lub voucherem.

13. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: [email protected] i pozostałe adresy kontaktowe e-mail podane w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji w zakładce Ustawienia -> Kontakt) oraz poczta tradycyjna (ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo), za pośrednictwem których można wymieniać informacje dotyczące korzystania z BodyChief oraz Usług świadczonych przez Sprzedawcę. Usługobiorcy i Klienci mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

14. REKLAMACJE DOTYCZĄCE BODYCHIEF ORAZ USŁUG

 1. Reklamacje związane z działaniem Bodychief oraz świadczeniem Usług Usługobiorca oraz Klient może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo. 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz numeru Zamówienia (jeżeli reklamacja dotyczy Zamówienia); (2) roszczenia Usługobiorcy / Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

15. UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZMIANY W UMOWIE O ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu reguluje umowne prawo wprowadzenia przez Klienta zmian w trwającej umowie o świadczenia Usługi oraz prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi zastrzeżone dla obu stron tej umowy, to jest dla Sprzedawcy oraz dla Klienta, z zastrzeżeniem, że w przypadku Diety by Magda Gessler zastosowanie mają szczególne zasady i warunki wskazane w załączniku numer 2 do Regulaminu.
 2. Klientowi przysługuje prawo dokonania zmian w trwającej umowie o świadczenie Usługi bez podania przyczyny na następujących zasadach:
  1. zmiany mogą zostać dokonane w terminie do godziny 14:00 na 1 Dzień Roboczy przed danym dniem realizacji Usługi, z zastrzeżeniem poniższych przypadków:
   1. Dnia Roboczego, który przypada w poniedziałek – w takim wypadku Klient może dokonać zmian do godziny 14:00 w dany poniedziałek będący Dniem Roboczym;
   2. Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia - w takim wypadku Klient może dokonać zmian do 22. grudnia danego roku do godziny 18:00;
   3. 27. grudnia - w takim wypadku Klient może dokonać zmian do 24. grudnia danego roku do godziny 12:00;
   4. 31. grudnia – 2. stycznia - w takim wypadku Klient może dokonać zmian do 29. grudnia danego roku do godziny 18:00;
   5. Wielkanocy (tj. Wielka Sobota, Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny) - w takim wypadku Klient może dokonać zmian do Wielkiego Piątku danego roku do godziny 14:00;
  2. Zmiany mogą dotyczyć: (1) zmiany adresu dostawy; (2) zmiany terminu dostawy (w tym godziny dostawy lub przełożenia dostawy na inny dzień); (3) zmiany rodzaju Diety; lub (4) zmiany kaloryczności. Jeżeli zmiana rodzaju Diety lub kaloryczności obejmuje zmianę tańszego na droższy, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę – o jej wysokości zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
 3. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny na następujących zasadach:
  1. zmiany mogą zostać dokonane w terminie do godziny 14:00 na 1 Dzień Roboczy przed danym dniem realizacji Usługi, z zastrzeżeniem poniższych przypadków:
   1. Dnia Roboczego, który przypada w poniedziałek – w takim wypadku Klient może odstąpić od umowy do godziny 14:00 w dany poniedziałek będący Dniem Roboczym;
   2. Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia - w takim wypadku Klient może odstąpić od umowy do 22. grudnia danego roku do godziny 18:00;
   3. 27. grudnia - w takim wypadku Klient może odstąpić od umowy do 24. grudnia danego roku do godziny 12:00;
   4. 31. grudnia – 2. stycznia - w takim wypadku Klient może odstąpić od umowy do 29. grudnia danego roku do godziny 18:00;
   5. Wielkanocy (tj. Wielka Sobota, Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny) - w takim wypadku Klient może odstąpić od umowy do Wielkiego Piątku danego roku do godziny 14:00
  2. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub na pozostałe adresy kontaktowe e-mail podane w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji w zakładce Ustawienia -> Kontakt.
  3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi z ważnych przyczyn, to jest: (1) realizacja Usługi wykracza poza Strefę Dowozu; (2) brak możliwości realizacji Usługi w godzinach podanych przez Klienta i brak akceptacji Klienta innych godzin w dostępnym przedziale czasowym w Formularzu Zamówienia; albo (3) brak możliwości realizacji Usługi o parametrach podanych przez Klienta (dotyczy to modyfikacji przez Klienta Usługi dostępnej w standardowej ofercie w sposób, który nie jest możliwy do realizacji przez Sprzedawcę). Sprzedawca może wykonać przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie do 3 Dni Roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca, na życzenie Klienta, jest zobowiązany podjąć z Klientem negocjacje celem zaproponowania Klientowi umowy o świadczenie Usługi możliwej do realizacji przez Sprzedawcę uwzględniając przy tym życzenia Klienta oraz aktualne możliwości i ofertę Sprzedawcy.
 5. Umowne prawo wprowadzenia przez Klienta zmian w trwającej umowie o świadczenia Usługi oraz umowne prawa odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa.

16. USTAWOWE ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 16 ust. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 16 ust. 3 Regulaminu.
 3. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub na pozostałe adresy kontaktowe e-mail podane w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji w zakładce Ustawienia -> Kontakt.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 6. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.
 7. Zawarte w niniejszym punkcie 16. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

17. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców i Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

18. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Bodychief jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Bodychief obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Bodychief należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Bodychief, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Bodychief, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Usługobiorca korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji. Usługobiorcy udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – nieodpłatna, niezbywalna, ważna na całym Świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich.
 4. W ramach udzielonej licencji Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Aplikacji poprzez jej pobieranie, instalowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Usługobiorcy, jej stosowanie i wyświetlanie w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Licencja jest udzielana w momencie zainstalowania Aplikacji i na czas korzystania z Aplikacji.
 5. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

19. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 1. Niniejszy punkt 19. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów celem uwzględnienia ich w trakcie realizacji Usługi.
 4. Przyjęcie i zrealizowanie Usługi - także z uwzględnieniem informacji, o których mowa powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy na pozostałe przyjmowane przez Klienta płyny i produkty.
 5. W razie nieodebrania przez Klienta dostarczonego posiłku spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 14:00 Dnia Roboczego poprzedzającego dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Usługi uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Usługę w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Usługi.
 6. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Sprzedawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi Klientowi, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
 7. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.
 8. W razie niezgodności przedmiotu Usługi lub sposobu jej realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 3 Dni Roboczych od realizacji Usługi lub jej części, które dotyczy reklamacja. Zgłoszenia reklamacyjne po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona.
 10. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Usługi ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 11. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 12. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy lub Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconego wynagrodzenia za Usługę, a w przypadku jego braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy lub Klienta tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 13. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy lub Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 14. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez BodyChief zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu dostaw lub płatności; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca/Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o świadczenie Usług.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załączniki do Regulaminu stanowiące jego integralną część:

1) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

2) DIETA BY MAGDA GESSLER

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół BodyChief