REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BODYCHIEF.PL I APLIKACJI BODYCHIEF

Dziękujemy za odwiedzenie strony naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://bodychief.pl (dalej jako: „Serwis BodyChief”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”) lub korzystanie z naszej aplikacji BodyChief (dalej jako: „Aplikacja BodyChief” lub „Aplikacja”). Serwis BodyChief oraz Aplikacja BodyChief zwane są łącznie dalej jako „BodyChief”.

Za pomocą BodyChief możliwe jest zamówienie usługi przygotowania i dostawy posiłków wskazanych na stronie Serwisu lub w Aplikacji w ramach cateringu dietetycznego realizowanej przez właściciela BodyChief (dalej jako: „Usługa” lub „Dieta”).

Aplikacja oraz Serwis Internetowy chronione są prawem autorskim, prawem własności intelektualnej oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Aplikacja jest licencjonowana, a nie sprzedawana. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji oraz Serwisu Internetowego jako całości oraz ich poszczególne elementy, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich. Korzystanie z BodyChief możliwe jest na warunkach określonych w Regulaminie.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z BodyChief. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z BodyChief, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego oraz Aplikacji, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół BodyChief

 

1. O NAS

 1. Właścicielem BodyChief jest spółka Body Chief Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713725, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, NIP: 7792479825, REGON:369298976, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: 607 414 441 (koszt połączenia standardowy – jak za zwykłe połączenie telefoniczne wg. taryfy operatora), formularz kontaktowy dostępny jest pod adresem: https://bodychief.pl/kontakt; dodatkowe adresy poczty elektronicznej i numery kontaktowe wskazane są na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt” oraz w ramach Aplikacji w zakładce Ustawienia -> Kontakt (dalej jako: „Usługodawca” lub „Sprzedawca”).
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy i udostępnia Aplikację oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług oraz Usług Elektronicznych dostępnych w ramach BodyChief. Obok Usługodawcy w BodyChief występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą BodyChief mogą korzystać z dostarczanych przez BodyChief Usług Elektronicznych oraz pozostałych jego funkcjonalności, w tym dokonać zakupu Usługi.
 3. Sprzedawca posiada indywidualny numer rejestrowy w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. rejestr - BDO) prowadzonym przez marszałka województwa: 000037844.

2. DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. AKT O USŁUGACH CYFROWYCH, AKT – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).
  2. APLIKACJA, APLIKACJA BODYCHIEF - aplikacja mobilna (oprogramowanie na urządzenia mobilne wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część) umożliwiająca Usługobiorcy korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności, w tym składanie Zamówień oraz dokonywanie zakupu Usługi na urządzeniu mobilnym zgodnie z niniejszym Regulaminem. Szczegółowy zakres funkcjonalności Aplikacji i zasad ich działania określony jest w ramach Aplikacji w zakładce Ustawienia -> Pomoc.
  3. BLOG - Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym pod adresem https://bodychief.pl/blog/ i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
  4. BODYCHIEF – łącznie Serwis BodyChief oraz Aplikacja BodyChief.
  5. CENNIK – cennik Usług dostępny w BodyChief.
  6. DIETA, USŁUGA – usługa przygotowania i dostawy posiłków lub soków wskazanych szczegółowo w BodyChief w ramach cateringu dietetycznego, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z Regulaminem.
  7. DIETA WYBÓR MENU – rodzaj Diety dostępny w Bodychief oznaczonej jako "Wybór Menu 3 Posiłki" lub "Wybór Menu 5 Posiłków", do której zastosowanie mają szczególne zasady i warunki jej zakupu oraz realizacji wskazane w załączniku numer 2 do Regulaminu.
  8. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do soboty.
  9. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w BodyChief umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na Usługę, w szczególności poprzez dodanie Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy lub odbioru i płatności.
  10. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.
  11. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  12. KONTO USŁUGOBIORCY, KONTO – Usługa Elektroniczna, elektroniczne konto w BodyChief, to jest oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w BodyChief z wykorzystaniem jego funkcjonalności, w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach oraz wykupionych Usługach. Konto Usługobiorcy jest wspólne dla Serwisu Internetowego i Aplikacji.
  13. LODÓWKOMAT – elektroniczna szafa depozytowa (urządzenie), umożliwiająca Klientowi samoobsługowy odbiór zakupionej przez niego Diety w wybranym przez niego w trakcie składania Zamówienia urządzeniu. Urządzenie to jest obsługiwane i udostępniane przez Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków (KRS 0000276519, NIP: 6782881784). Więcej informacji o sposobie działania i lokalizacjach urządzeń jest dostępny na stronie https://lodowkomaty.pl/
  14. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz SMS, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowych Usługach, funkcjonalnościach i aktualnościach w BodyChief, nowych wpisach na blogu Serwisu, poradach i wskazówkach, promocjach, zaproszenia do ankiet Usługodawcy, kody rabatowe na Usługi, życzenia świąteczne oraz zaproszenia na eventy lub akcje organizowane lub polecanych przez Usługodawcę.
  15. NIELEGALNE TREŚCI – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym świadczenia Diety lub Usług Elektronicznych, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.
  16. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  17. PUNKT ODBIORU BP – punkt odbioru zlokalizowany na wybranych stacjach paliw BP na terenie Polski, który umożliwia Klientowi odbiór zakupionej przez niego Diety. Dostępne Punkty odbioru BP widoczne będą na Formularzu podczas składania Zamówienia na etapie szczegółów dostawy.
  18. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z BodyChief oraz Usług.
  19. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://bodychief.pl oraz jego subdomenami.
  20. STREFA DOWOZU – obszar dostaw Usługi wskazany w zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
  21. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem BodyChief zgodnie z Regulaminem.
  22. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w BodyChief.
  23. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA –spółka Body Chief Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713725, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, NIP: 7792479825, REGON:369298976, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: 607 414 441 (koszt połączenia standardowy – jak za zwykłe połączenie telefoniczne wg. taryfy operatora), formularz kontaktowy dostępny jest pod adresem: https://bodychief.pl/kontakt; dodatkowe adresy poczty elektronicznej i numery kontaktowe wskazane są na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt” oraz w ramach Aplikacji w zakładce Ustawienia -> Kontakt.
  24. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  25. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z BODYCHIEF

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z BodyChief w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców i Klientów oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym Nielegalnych Treści.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w BodyChief w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w BodyChief. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w BodyChief, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w BodyChief plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z BodyChief jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z BodyChief jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego (w tym Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu): (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 25.0. i wyższej (stabilnej); (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) minimalna rozdzielczość ekranu 1280x1040 px.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji (w tym Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu): (1) smartfon z aktywnym dostępem do Internetu; (2) system Android od wersji 5.x do najnowszej wersji dostępnej na rynku lub system iOS od wersji 10.0 do najnowszej obecnej na rynku. Dodatkowo do utworzenia Konta Usługobiorcy niezbędne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej oraz dostępu do poczty elektronicznej.
 5. Aplikacja BodyChief jest dostępna do pobrania w serwisach oraz aplikacjach App Store oraz Google Play. Usługodawca informuje o aktualizacjach Aplikacji oraz dostarcza je za pomocą aplikacji App Store oraz Google Play – dostępna aktualizacja wymaga w takim wypadku jej instalacji przez Usługobiorcę na swoim urządzeniu w rozsądnym czasie od jej dostarczenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Brak zainstalowania aktualizacji może powodować nieprawidłowe działania Aplikacji – informacja o zakresie aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania podana jest w opisie danej aktualizacji. Informacja o wymaganej aktualizacji Aplikacji jest widoczna również w samej Aplikacji w momencie, gdy będzie ona dostępna do pobrania i zainstalowania.
 6. Pobranie Aplikacji jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Usługobiorca Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym tego typu usługi na jego rzecz.
 7. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji jest uprzednie pobranie i zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu Usługobiorcy oraz posiadanie Konta, a w przypadku jego braku jego utworzenie.
 8. Szczegółowy zakres funkcjonalności Aplikacji i zasad ich działania określony jest w ramach Aplikacji w zakładce Ustawienia -> Pomoc.
 9. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jest samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Odinstalowanie lub usunięcie Aplikacji ze swojego urządzenia nie powoduje usunięcia Konta – w celu jego usunięcia Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny przesłać właścicielowi Aplikacji stosowne żądanie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo. Usługobiorca może także samodzielnie zrezygnować z dalszego korzystania z Konta poprzez usunięcie Konta Usługobiorcy korzystając z opcji dostępnych w jego ramach (zarówno przez Serwis Bodychief, jak i Aplikację). Usunięcie Konta nie ma wpływu na realizację uprzednio zakupionych Usług.

4. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W BODYCHIEF

 1. Korzystać z BodyChief na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w BodyChief z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Blog;
  2. Formularza Zamówienia;
  3. Konto;
  4. Newsletter.
 3. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne oraz Usługi bez wad.

5. WARUNKI KORZYSTANIA Z BLOGA

 1. Rozpoczęcie korzystania z Bloga możliwe jest po wejściu na stronę Serwisu Internetowego pod adresem https://bodychief.pl/blog – Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych, czy dokonywania innych czynności.
 2. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne.
 3. Blog prowadzony jest przez Usługodawcę.
 4. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną stroną internetową.

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 1. Niniejszy punkt Regulaminu określa zasady i warunki korzystania z Formularza Zamówienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku Diety Wyboru Menu zastosowanie mają szczególne zasady i warunki wskazane odpowiednio w załączniku numer 2 do Regulaminu.
 2. Pełne korzystanie z Formularza Zamówienia w sposób umożliwiający złożenie Zamówienia w przypadku Serwisu Bodychief nie wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie. Posiadanie Konta i zalogowanie się na nie jest jednak konieczne w przypadku korzystania z Formularza Zamówienia za pomocą Aplikacji. W przypadku posiadania Konta lub jego utworzenia w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, w ramach Konta zostanie zapisana historia składanych Zamówień.
 3. Korzystanie z Formularza Zamówienia zaczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę jego uzupełniania na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji, poprzez wybór rodzaju Usługi i określenie pozostałych warunków świadczenia Usługi spośród dostępnych w Formularzu Zamówienia.
 4. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych lub zaprzestania składania Zamówienia.
 5. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), opcjonalnie – jeżeli Formularz Zamówienia udostępnia taką możliwość dla danego adresu dostawy Usługi – miejsce odbioru osobistego w Lodówkomacie (lokalizacja Lodówkomatu), adres dostaw weekendowych/świątecznych, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, preferowane godziny dostawy spośród dostępnych w Formularzu Zamówienia (nie dotyczy Usługi odbioru w Lodówkomacie, w przypadku którego Dietę można odebrać w dniu jej dostarczenia w godzinach 04:00-10:00) oraz danych dotyczących świadczenia Usługi: rodzaj Usługi, ilość, okres i data rozpoczęcia świadczenia Usługi, sposób płatności oraz opcjonalnie – jeżeli Usługodawca udostępnia taką możliwość dla danego rodzaju Diety - wykluczenia określonych składników z Diety zgodnie z opcjami dostępnymi w Formularzu Zamówienia. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy, adresu firmy (jeżeli jest inny niż dostawy) oraz numeru NIP. Klient przed złożeniem Zamówienia zobligowany jest także określić - poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa - status składanego Zamówienia - jako zakup konsumencki (prywatny) (checkbox „Kupuję jako osoba prywatna”) albo zakup firmowy (niekonsumencki) (checkbox „Kupuję jako firma”) – wybór w tym zakresie jest wiążący dla Sprzedawcy i Klienta, po złożeniu Zamówienia zmiana statusu Zamówienia nie jest możliwa.
 6. Klient w Formularzu Zamówienia może podać swoje dane lub dane innych osób, które będą korzystały z Diety - w takim wypadku osoby te nie stają się Klientami ani Usługobiorcami w rozumieniu Regulaminu, to Klient nadal pozostaje stroną umowy o świadczenie Usług ze Sprzedawcą oraz jest obowiązany posiadać wymagane prawem podstawy prawne do podania w Formularzu Zamówienia danych innych osób korzystających z Diety (np. zgodę) i powierzenia ich Sprzedawcy celem dostarczenia Diety.
 7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

7. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

 1. Rozpoczęcie korzystania z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
 2. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz danych dotyczących świadczenia ewentualnych Usług: adres Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw weekendowych/świątecznych, preferowane godziny dostawy spośród dostępnych. W przypadku rejestracji Konta przez Aplikację konieczne jest dodatkowe podanie regionu (w ramach Strefy Dowozu) oraz dodatkowo w przypadku nie podania innego adresu dostaw weekendowych/świątecznych adresem właściwym dla takich dostaw będzie adres domyślny – wskazane dane (w tym także region w ramach Strefy Dowozu) mogą być zmienione przez Usługobiorcę za pomocą opcji dostępnych w Aplikacji w zakładce Ustawienia.
 3. Utworzenie Konta możliwe jest także podczas składania Zamówienia przez Serwis Internetowy za pomocą Formularza Zamówienia – w takim wypadku konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego checkboxa oraz podanie dodatkowo hasła.
 4. Usługobiorca może posiadać jedno Konto w BodyChief w tym samym czasie. Konto Usługobiorcy jest wspólne dla Serwisu Internetowego i Aplikacji. Usługobiorca jest obowiązany do nieudostępniania swojego Konta (w tym danych do logowania) osobom trzecim i do samodzielnego korzystania z Konta oraz składania Zamówień. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 5. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej i bez podania przyczyny, rezygnacji z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo. Usługobiorca może także samodzielnie zrezygnować z dalszego korzystania z Konta poprzez usunięcie Konta Usługobiorcy korzystając z opcji dostępnych w jego ramach. Usunięcie Konta nie ma wpływu na realizację uprzednio zakupionych Usług.

8. WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

 1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne. Zapisanie na Newsletter możliwe jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia w BodyChief za pomocą Formularza Zamówienia lub tworzenia Konta za pomocą formularza rejestracji.
 2. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

9. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu określa zasady i warunki składania Zamówienia oraz zawarcia umowy o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem, że w przypadku Diety Wybór Menu zastosowanie mają szczególne zasady i warunki wskazane odpowiednio w załączniku numer 2 do Regulaminu.
 2. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest uprzednie złożenie przez Klienta Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji podana jest w złotych polskich i jest ceną łączną, to jest zawiera podatki, koszty dostawy, odbioru, opłaty (z zastrzeżeniem jednak opcjonalnej opłaty za opakowanie alternatywne, o którym mowa w punkcie 9 ust. 4 Regulaminu, gdy opłata za to opakowanie alternatywne jest w pierwszej kolejności uwidoczniona osobno w trakcie składania Zamówienia, a następnie w razie wyboru takiej opcji przez Klienta łącznie z ceną Usługi w podsumowaniu całego Zamówienia) i inne koszty konieczne do realizacji Usługi. W przypadku zawierania umowy o świadczenie Usługi za pomocą poczty elektronicznej informacja o łącznej cenie podawana jest Klientowi za jej pomocą przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.
 4. Usługodawca zapewnia dostępność opakowań alternatywnych do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych– Klient, który chciałby otrzymać Dietę w opakowaniu alternatywnym, o którym mowa w zdaniu poprzednim (Usługodawca zapewnia w tym wypadku opakowania celulozowe nadające się do części Diet lub szklane nadające się do wszystkich Diet) ma możliwość zaznaczenia dostępnej opcji w trakcie składania Zamówienia. Opakowania alternatywne są dodatkowo płatne zgodnie z informacją podaną w procesie Zamówienia. Usługodawca nie odbiera, nie przyjmuje i nie wykorzystuje ponownie opakowań alternatywnych dostarczonych uprzednio Usługobiorcy – Usługobiorca ma możliwość korzystania z nich ponownie we własnym zakresie.
 5. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 6 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres [email protected] lub pozostałe adresy wskazane na stronie Serwisu w zakładce „kontakt” lub w ramach Aplikacji w zakładce Ustawienia -> Kontakt. Zamówienie składane za pomocą poczty elektronicznej powinno zawierać tożsame dane, jak w przypadku Zamówienia składanego za pomocą Formularza Zamówienia – w razie braków lub potrzeby uzupełnienia informacji Sprzedawca poprosi Klienta o ich uzupełnienie.
 6. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta w każdym czasie, z zastrzeżeniem Zamówień dotyczących poniższych terminów realizacji Usługi:
  1. Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia - w takim wypadku Klient może złożyć Zamówienie do 22. grudnia danego roku do godziny 18:00. Dostawę Usług w tym terminie Usługodawca zrealizuje w Wigilię. Klient ma możliwość zamówienia Usługi tylko na Wigilię (24. grudnia), tylko na Święta Bożego Narodzenia (25. i 26. grudnia) albo na Wigilię i Święta Bożego Narodzenia;
  2. 27. grudnia - w takim wypadku Klient może złożyć Zamówienie do 24. grudnia danego roku do godziny 12:00;
  3. 31. grudnia – 2. stycznia - w takim wypadku Klient może złożyć Zamówienie do 29. grudnia danego roku do godziny 18:00. Dostawę Usług w tym terminie Usługodawca zrealizuje w dniu 31. grudnia. Klient ma możliwość zamówienia Usługi tylko na 31. grudnia (jeden dzień), tylko na 31. grudnia i 1. stycznia (dwa dni) albo od 31. grudnia do 2. Stycznia (3 dni);
  4. 3. stycznia - w takim wypadku Klient może złożyć Zamówienie do 31. grudnia poprzedniego roku do godziny 12:00;
  5. Wielkanocy (tj. Wielka Sobota, Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny) - w takim wypadku Klient może złożyć Zamówienie do Wielkiego Czwartku danego roku do godziny 18:00. Dostawę Usług w tym terminie Usługodawca zrealizuje w Wielką Sobotę. Klient ma możliwość zamówienia Usługi 1, 2 lub 3 dni, ale każde Zamówienie musi zacząć się od Wielkiej Soboty (nie można zamówić Usługi wyłącznie na Wielką Niedzielę lub Poniedziałek Wielkanocny;
  6. wtorek po Wielkanocy - w takim wypadku Klient może złożyć Zamówienie do Wielkiej Soboty do godziny 14:00.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi. Samo rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest następnie od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Klienta zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
 8. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o zawarciu umowy o świadczenie Usługi.
 9. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw, w tym dostaw do wybranego Punktu Odbioru BP lub do wybranego Lodówkomatu) następuje od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu z uwzględnieniem poniższych zasad:
  1. (poniedziałek - czwartek) - w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w dniach od poniedziałku do czwartku do godziny 18:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po dniu uznania rachunku (np. gdy uznanie nastąpi w środę o godzinie 17:00, to realizacja może nastąpić najwcześniej w piątek), nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego przyjętym Zamówieniu; (poniedziałek – czwartek) w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w dniach od poniedziałku do czwartku po godzinie 18:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od trzeciego Dnia Roboczego po dniu uznania rachunku (np. gdy uznanie nastąpi w środę o godzinie 19:00, to realizacja może nastąpić najwcześniej w sobotę), nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu;
  2. (piątek) - w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w piątek do godziny 24:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po dniu uznania rachunku (np. gdy uznanie nastąpi w piątek o godzinie 19:00, to realizacja może nastąpić najwcześniej w poniedziałek), nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego przyjętym Zamówieniu;
  3. (sobota) w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w sobotę do godziny 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po dniu uznania rachunku (np. gdy uznanie nastąpi w sobotę o godzinie 13:00, to realizacja może nastąpić najwcześniej w poniedziałek), nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego przyjętym Zamówieniu;
  4. (sobota) w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w sobotę po godzinie 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po dniu uznania rachunku (np. gdy uznanie nastąpi w sobotę o godzinie 15:00, to realizacja może nastąpić najwcześniej we wtorek), nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu;
  5. (niedziela) w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w niedzielę do godziny 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po dniu uznania rachunku (np. gdy uznanie nastąpi w niedzielę o godzinie 13:00, to realizacja może nastąpić najwcześniej we wtorek), nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego przyjętym Zamówieniu;
  6. (niedziela) w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w niedzielę po godzinie 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od trzeciego Dnia Roboczego po dniu uznania rachunku (np. gdy uznanie nastąpi w niedzielę o godzinie 15:00, to realizacja może nastąpić najwcześniej w środę), nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji oraz (2) przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Treść umowy o świadczenie Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Bodychief Usługodawcy.
 11. Klient będący konsumentem akceptując niniejszy Regulamin zgłasza żądanie wystawiania przez BodyChief fakturę za świadczone przez BodyChief Usługi.
 12. Klient wyraża zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur elektronicznych, w formie pliku PDF (Portable Document Format), na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 13. Klient jest uprawniony zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usługi oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu z Usługodawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji.

10. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ

  1. Niniejszy punkt Regulaminu określa sposoby i terminy płatności za Usługę z zastrzeżeniem, że w przypadku Diety Wybór Menu zastosowanie mają szczególne zasady i warunki wskazane odpowiednio w załączniku numer 2 do Regulaminu.
  2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi:
   1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Przelewy24, w tym w przypadku Aplikacji także tzw. Płatności Oneclick – możliwe dostępne sposoby płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 w Bodychief wskazane są każdorazowo przed rozpoczęciem dokonywania płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi za pomocą systemu Przelewy24, Usługobiorca ma możliwość uzyskania informacji w tym zakresie także kontaktując się z Usługodawcą z wykorzystaniem danych wskazanych w pkt. 13. Regulaminu.
   3. Płatność z wykorzystaniem vouchera.
  3. Płatność przez Klienta kartą płatniczą może być dokonana jedynie kartami zaakceptowanymi przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu i w terminie ważności określonym na karcie. PayPro SA zapewnia autoryzację w czasie rzeczywistym (on-line) kart płatniczych Systemów VISA, MASTERCARD, Maestro oraz przy użyciu kart VISA Electron jeżeli bank dopuścił taką możliwość. Zgodnie z warunkami współpracy Usługodawcy z PayPro SA w zakresie akceptacji kart płatniczych w systemie autoryzacji i rozliczeń PayPro SA: (1) płatności dokonywane kartami wydanymi poza Polską, a ważnymi tylko na terenie innego państwa mogą nie zostać zrealizowane; (2) autoryzacji podlegają wszystkie płatności dokonywane kartą (tzn. karta nie może zostać zaakceptowana bez zgody banku, który ją wydał); (3) dolna granica płatności kartą płatniczą wynosi 0,01 zł, a górna granica wynosi 4.000,00 zł dziennie przy pomocy tej samej karty; oraz (4) płatności nie zostaną zrealizowane w przypadku: nieważności karty płatniczej, zastrzeżenia karty płatniczej lub braku możliwości uzyskania autoryzacji płatności.
  4. Płatność Oneclick udostępniana jest przez system Przelewy24 należący do PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań (KRS 0000347935) i pozwala ona Klientowi dokonywać płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi w Bodychief jednym kliknięciem, bez konieczności podawania pełnych danych karty podczas kolejnych płatności Klienta dokonywanych przez system Przelewy24 - rozwiązanie to umożliwia skrócenie ilości kroków w procesie realizacji płatności. Skorzystanie z Płatności Oneclick w Bodychief wymaga od Klienta, aby podczas pierwszej płatności, wyraził zgodę na zapisanie danych karty przez system Przelewy24. Ze względów bezpieczeństwa dokonywanych transakcji każda Płatność Oneclick przez system Przelewy24 jest przeprowadzona z wykorzystaniem autoryzacji trzydomenowej (3D-Secure). Klient może zrezygnować ze zgody na dokonywanie Płatności Oneclick. Rezygnację zawierającą nazwę sklepu i Sprzedawcy (to jest Bodychief i Body Chief Sp. z o.o., swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail można złożyć bezpośrednio operatorowi płatności:
   1. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Przelewy24 (adres siedziby - ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) lub przesyłką pocztową na adres siedziby,
   2. ustnie – telefonicznie na numer: +48 +48 61 642 93 44 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie PayPro SA,
   3. w formie elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres [email protected] lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.przelewy24.pl
  5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, Sprzedawca przydzieli Klientowi indywidualny numer rachunku bankowego do dokonania przelewu oraz poinformuje Klienta o jego numerze za pośrednictwem poczty elektronicznej po złożeniu Zamówienia oraz poprzez umieszczenie takiej informacji w ramach Konta Usługobiorcy.
  6. W przypadku korzystania przez Klienta z płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 (transakcje płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą, w tym tzw. Płatności Oneclick) obsługę tych płatności prowadzi spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
  7. Klient obowiązany jest do dokonania płatności za Usługę najpóźniej do godziny 18:00 na 2 Dni Robocze przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu, za wyjątkiem Usług realizowanych:
   1. od poniedziałku – w tym wypadku Klient jest obowiązany do dokonania płatności za Usługę najpóźniej do godziny 14:00 na 1 Dzień Roboczy przed dniem rozpoczęcia Usługi (tj. do godziny 14:00 w sobotę); oraz
   2. od wtorku – w tym wypadku Klient jest obowiązany do dokonania płatności za Usługę najpóźniej do godziny 14:00 w niedzielę poprzedzającą bezpośrednio dany wtorek, w który ma być rozpoczęta Usługa.

11. KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY USŁUGI DO KLIENTA

   1. Niniejszy punkt Regulaminu określa koszt, sposoby i terminy dostawy Usługi do Klienta, z zastrzeżeniem, że w przypadku Diety Wybór Menu zastosowanie mają szczególne zasady i warunki wskazane odpowiednio w załączniku numer 2 do Regulaminu.
   2. Dostawa w ramach realizacji Usługi dostępna jest na obszarze wskazanym w zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu Internetowego – we wskazanych miastach głównych oraz w okolicznych miejscowościach (Strefa Dowozu). Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany w trakcie składania Zamówienia poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu.
   3. Klient opcjonalnie – jeśli wybrany przez Klienta obszar dostaw Zamówienia przewiduje taką możliwość – może skorzystać z odbioru osobistego Diety w wybranym przez siebie w trakcie składania Zamówienia Punkcie Odbioru BP. Klient, podczas osobistego odbioru Diety zobowiązany będzie do podania pracownikowi Punktu Odbioru BP indywidualnego kodu odbioru przesłanego uprzednio (w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia) przez Sprzedawcę na numer kontaktowy podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Klient może dokonać odbioru Diety w wybranym przez siebie Punkcie Odbioru BP w godzinach między 06:00 a 12:00.
   4. Klient opcjonalnie – jeżeli Formularz Zamówienia udostępnia taką możliwość – może skorzystać z odbioru osobistego Diety w wybranym przez siebie w trakcie składania Zamówienia Lodówkomacie. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku wybrania przez Klienta odbioru w Lodówkomacie i stwierdzenia jego awarii w dniu dostarczenia do niego Diety przez osobę dostarczającą, Dieta ta zostanie dostarczona niezwłocznie - do godziny 12:00 danego dnia - na adres dostaw Klienta wskazany przez niego uprzednio w Formularzu Zamówienia.
   5. Koszt dostawy oraz odbioru w Punkcie Odbioru BP lub w Lodówkomacie jest wliczony w cenę Usługi.
   6. Dostawa, w tym do wybranego Punktu Odbioru BP lub Lodówkomatu realizowana jest przez Sprzedawcę lub na zlecenie Sprzedawcy.
   7. Dostawa lub odbiór w Punkcie Odbioru BP lub w Lodówkomacie są realizowane zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi – od dnia oraz przez okres i pod adres ustalony umową o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem zdania następnego. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw, w tym dostaw do wybranego Punktu Odbioru BP lub Lodówkomatu) na podstawie uprzednio przyjętego do realizacji Zamówienia następuje zgodnie z poniższymi zasadami:
    1. (poniedziałek – czwartek) – w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w dniach od poniedziałku do czwartku do godziny 18:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po dniu uznania rachunku (np. gdy uznanie nastąpi w środę o godzinie 17:00, to realizacja może nastąpić najwcześniej w piątek), nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego przyjętym Zamówieniu; (poniedziałek – czwartek) w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w dniach od poniedziałku do czwartku po godzinie 18:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od trzeciego Dnia Roboczego po dniu uznania rachunku (np. gdy uznanie nastąpi w środę o godzinie 19:00, to realizacja może nastąpić najwcześniej w sobotę), nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu;
    2. (piątek) w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w piątek do godziny 24:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po dniu uznania rachunku (np. gdy uznanie nastąpi w piątek o godzinie 19:00, to realizacja może nastąpić najwcześniej w poniedziałek), nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego przyjętym Zamówieniu;
    3. (sobota) w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w sobotę do godziny 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po dniu uznania rachunku (np. gdy uznanie nastąpi w sobotę o godzinie 13:00, to realizacja może nastąpić najwcześniej w poniedziałek), nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego przyjętym Zamówieniu;
    4. (sobota) w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w sobotę po godzinie 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po dniu uznania rachunku (np. gdy uznanie nastąpi w sobotę o godzinie 15:00, to realizacja może nastąpić najwcześniej we wtorek), nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu;
    5. (niedziela) w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w niedzielę do godziny 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po dniu uznania rachunku (np. gdy uznanie nastąpi w niedzielę o godzinie 13:00, to realizacja może nastąpić najwcześniej we wtorek), nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego przyjętym Zamówieniu;
    6. (niedziela) w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w niedzielę po godzinie 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od trzeciego Dnia Roboczego po dniu uznania rachunku (np. gdy uznanie nastąpi w niedzielę o godzinie 15:00, to realizacja może nastąpić najwcześniej w środę), nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu.
   8. Dostawa. w tym dostawa do wybranego Punktu Odbioru BP lub Lodówkomatu, jest realizowana w Dni Robocze w godzinach podanych w Formularzu Zamówienia. Klient może podać w Formularzu Zamówienia preferowane godziny dostawy w dostępnym przedziale czasowym, aczkolwiek nie są one wiążące dla Sprzedawcy – Sprzedawca może dokonać dostawy w całym podanym przedziale czasowym. W przypadku dostawy do wybranego Punktu Odbioru BP Dietę można odebrać w dniu jej dostarczenia w godzinach 06:00-12:00 (w tym wypadku Klient otrzyma w dniu złożenia Zamówienia indywidualny kod odbioru na numer kontaktowy podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, który Klient będzie zobowiązany podać pracownikowi Punktu Odbioru BP). W przypadku dostawy do wybranego Lodówkomatu Dietę można odebrać w dniu jej dostarczenia w godzinach 04:00-10:00 (w tym przypadku Klient otrzyma na podany adres email i numer telefonu powiadomienie, że Dieta jest już w Lodówkomacie wraz z kodem umożliwiającym odbiór oraz dodatkowo na dwie godziny przed końcem tego terminu, czyli o 8:00 rano, otrzyma powiadomienie, że jego Dieta czeka w wybranym Lodówkomacie i ma jeszcze dwie godziny na odbiór). W przypadku Usługi obejmującej także dni niebędące Dniami Roboczymi, dostawa posiłków na te dni w ramach Usługi dokonywana jest w ostatni Dzień Roboczy poprzedzający te dni, chyba że Usługodawca i Klient ustalą dostawę w inny sposób.

12. PROMOCJE, VOUCHERY I HASŁA RABATOWE

   1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Usług obowiązują od momentu wprowadzenia ich w Bodychief i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych umów o świadczenie Usług.
   2. Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne w Bodychief nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
   3. Poniższe postanowienia dotyczące voucherów i haseł rabatowych mają zastosowanie, chyba że odrębny regulamin korzystania z danego voucheru lub hasła rabatowego stanowi inaczej.
   4. W trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia Klient ma możliwość podania posiadanego kodu vouchera lub hasła rabatowego – celem jego zastosowania konieczne jest kliknięcia aktywnego pola w miejscu jego podawania. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient podaje kod vouchera lub hasło rabatowe w treści wiadomości.
   5. Voucher to bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Klienta do wykorzystania go w Bodychief zgodnie z niniejszym Regulaminem, warunkami na nim podanymi oraz o wartości na nim zapisanej. Bon towarowy nie jest Usługą, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Klienta do dokonania za jego pomocą płatności w Bodychief. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się Usługi w Bodychief.
   6. Posiadacz vouchera jest uprawniony do jednorazowego wykorzystania - zgodnie z niniejszym Regulaminem, warunkami na nim podanymi oraz o wartości na nim zapisanej poprzez zakup Usług w Bodychief zgodnie z niniejszym Regulaminem z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku niewykorzystania przy jednokrotnym użyciu całej wartości danego odpłatnego vouchera, jego posiadacz może ponownie go wykorzystać aż do wyczerpania całej wartości danego vouchera zgodnie z warunkami na nim podanymi.
   7. Voucher zastępuje w Bodychief środki pieniężne o wartości na nim zapisanej celem dokonania płatności tytułem Usługi, ale sam nie podlega wymianie na środki pieniężne.
   8. Klient ma prawo zrealizować voucher także w przypadku Usługi, której wartość przekracza wartość nominalną vouchera, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z pozostałych dostępnych sposobów płatności w Bodychief. W przypadku Usługi, której wartość jest mniejsza niż wartość zapisana na realizowanym voucherze, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Usługi, a wartością zapisaną na voucherze. W przypadku niewykorzystania przy jednokrotnym użyciu całej wartości danego vouchera, jego posiadacz może ponownie go wykorzystać aż do wyczerpania całej wartości danego vouchera zgodnie z warunkami na nim podanymi.
   9. Hasło rabatowe to indywidualny kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Bodychief w wysokości oraz w okresie określonym przez Sprzedawcę przy wydaniu danego hasła rabatowego. Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od wartości umowy sprzedaży. Hasło rabatowe nie ma zastosowania do Usługi opisanej w Bodychief jako testowa (Dieta Testowa).
   10. Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Bodychief.
   11. Klient nie może jednocześnie skorzystać z promocji, vouchera oraz hasła rabatowego. Hasło rabatowe oraz voucher nie łączą się z innym hasłem rabatowym lub voucherem.

13. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: [email protected] i pozostałe adresy kontaktowe e-mail podane w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji w zakładce Ustawienia -> Kontakt) oraz poczta tradycyjna (ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo), za pośrednictwem których można wymieniać informacje dotyczące korzystania z BodyChief oraz Usług świadczonych przez Sprzedawcę. Usługobiorcy i Klienci mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

14. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

   1. Niniejszy punkt 14. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usług, Usug Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy lub Bodychief.
   2. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
    1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected];
    2. lub pisemnie na adres: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo.
   3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.
   5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia lub dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
   7. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Usługodawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy za zgodność świadczenia z umową:
    1. W przypadku reklamacji rzeczy ruchomej zakupionej przez konsumenta na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. odpowiedzialność Usługodawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem konsumenta, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za rzecz zakupioną zgodnie z pierwszym zdaniem powyżej wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
    2. W przypadku reklamacji rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionej przez konsumenta na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności świadczenia z umową.
    3. W przypadku reklamacji treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionej przez konsumenta na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiej treści lub usługi cyfrowej miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności świadczenia z umową.
   8. Zawarte w punktach 14 ust. 7.a. oraz 14 ust 7.b. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

15. UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZMIANY W UMOWIE O ŚWIADCZENIE USŁUGI

   1. Niniejszy punkt Regulaminu reguluje umowne prawo wprowadzenia przez Klienta zmian w trwającej umowie o świadczenia Usługi oraz prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi zastrzeżone dla obu stron tej umowy, to jest dla Sprzedawcy oraz dla Klienta.
   2. Klientowi przysługuje prawo dokonania zmian w trwającej umowie o świadczenie Usługi bez podania przyczyny na następujących zasadach:
    1. zmiany mogą zostać dokonane w terminie do godziny 18:00 na 2 Dni Robocze przed danym dniem realizacji Usługi, z zastrzeżeniem poniższych przypadków:
     1. Dnia Roboczego, który przypada w (1) poniedziałek – w takim wypadku Klient może dokonać zmian do godziny 14:00 na 1 Dzień Roboczy przed dniem rozpoczęcia Usługi (tj. do godziny 14:00 w sobotę) albo (2) we wtorek – w takim wypadku Klient może dokonać zmian do godziny 14:00 w niedzielę poprzedzającą bezpośrednio dany wtorek, w który ma być rozpoczęta Usługa;
     2. Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia - w takim wypadku Klient może dokonać zmian do 22. grudnia danego roku do godziny 18:00;
     3. 27. grudnia - w takim wypadku Klient może dokonać zmian do 24. grudnia danego roku do godziny 12:00;
     4. 31. grudnia – 2. stycznia - w takim wypadku Klient może dokonać zmian do 29. grudnia danego roku do godziny 18:00;
     5. Wielkanocy (tj. Wielka Sobota, Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny) - w takim wypadku Klient może dokonać zmian do Wielkiego Piątku danego roku do godziny 14:00;
    2. Zmiany mogą dotyczyć: (1) zmiany adresu dostawy; (2) zmiany terminu dostawy (w tym godziny dostawy lub przełożenia dostawy na inny dzień); (3) zmiany rodzaju Diety; (4) zmiany kaloryczności Diety; lub (5) opcjonalnie – jeżeli Usługodawca udostępnia możliwość wykluczenia określonych składników dla danego rodzaju Diety – zmiany w tym zakresie (np. dodanie wykluczenia zgodnie z opcjami dostępnymi dla danej Diety lub rezygnacja z wykluczenia). Jeżeli zmiana rodzaju Diety lub kaloryczności obejmuje zmianę tańszego na droższy, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę – o jej wysokości zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Podobnie w przypadku zmian w zakresie wykluczenia składników dla danego rodzaju Diety – w razie dodania wykluczenia Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę w cenie, a w razie rezygnacji z wykluczenia Klient otrzyma zwrot różnicy w cenie.
   3. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny na następujących zasadach:
    1. zmiany mogą zostać dokonane w terminie do godziny 18:00 na 2 Dni Robocze przed danym dniem realizacji Usługi, z zastrzeżeniem poniższych przypadków:
     1. Dnia Roboczego, który przypada w (1) poniedziałek – w takim wypadku Klient może odstąpić od umowy do godziny 14:00 na 1 Dzień Roboczy przed dniem rozpoczęcia Usługi (tj. do godziny 14:00 w sobotę) albo (2) we wtorek – w takim wypadku Klient może dokonać zmian do godziny 14:00 w niedzielę poprzedzającą bezpośrednio dany wtorek, w który ma być rozpoczęta Usługa;
     2. Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia - w takim wypadku Klient może odstąpić od umowy do 22. grudnia danego roku do godziny 18:00;
     3. 27. grudnia - w takim wypadku Klient może odstąpić od umowy do 24. grudnia danego roku do godziny 12:00;
     4. 31. grudnia – 2. stycznia - w takim wypadku Klient może odstąpić od umowy do 29. grudnia danego roku do godziny 18:00;
     5. Wielkanocy (tj. Wielka Sobota, Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny) - w takim wypadku Klient może odstąpić od umowy do Wielkiego Piątku danego roku do godziny 14:00
    2. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub na pozostałe adresy kontaktowe e-mail podane w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji w zakładce Ustawienia -> Kontakt.
    3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   4. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi z ważnych przyczyn, to jest: (1) realizacja Usługi wykracza poza Strefę Dowozu; (2) brak możliwości realizacji Usługi w godzinach podanych przez Klienta i brak akceptacji Klienta innych godzin w dostępnym przedziale czasowym w Formularzu Zamówienia; albo (3) brak możliwości realizacji Usługi o parametrach podanych przez Klienta (dotyczy to modyfikacji przez Klienta Usługi dostępnej w standardowej ofercie w sposób, który nie jest możliwy do realizacji przez Sprzedawcę). Sprzedawca może wykonać przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie do 3 Dni Roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca, na życzenie Klienta, jest zobowiązany podjąć z Klientem negocjacje celem zaproponowania Klientowi umowy o świadczenie Usługi możliwej do realizacji przez Sprzedawcę uwzględniając przy tym życzenia Klienta oraz aktualne możliwości i ofertę Sprzedawcy.
   5. Umowne prawo wprowadzenia przez Klienta zmian w trwającej umowie o świadczenia Usługi oraz umowne prawa odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa.

16. USTAWOWE ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

   1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (5) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami; (6) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; oraz (7) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
   2. Z zastrzeżeniem pkt. 16 ust. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 16 ust. 3 Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
   3. W przypadku usługi której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
   4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub na pozostałe adresy kontaktowe e-mail podane w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji w zakładce Ustawienia -> Kontakt.
   5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: (1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, (b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; (2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
   6. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
   7. Zawarte w niniejszym punkcie 16. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

17. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

   1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców i Klientów będących konsumentami.
   2. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
   3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: [email protected] lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
   4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
   5. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

18. PRAWA AUTORSKIE

   1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Bodychief jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Bodychief obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
   2. Bodychief należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Bodychief, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Bodychief, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
   3. Usługobiorca korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji. Usługobiorcy udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – nieodpłatna, niezbywalna, ważna na całym Świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich.
   4. W ramach udzielonej licencji Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Aplikacji poprzez jej pobieranie, instalowanie, aktualizowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Usługobiorcy, jej stosowanie i wyświetlanie w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Licencja jest udzielana w momencie zainstalowania Aplikacji i na czas korzystania z Aplikacji.
   5. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

19. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

   1. Niniejszy punkt 19. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Klienta lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.
   2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
   3. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów celem uwzględnienia ich w trakcie realizacji Usługi.
   4. Przyjęcie i zrealizowanie Usługi - także z uwzględnieniem informacji, o których mowa powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy na pozostałe przyjmowane przez Klienta płyny i produkty.
   5. W razie nieodebrania przez Klienta dostarczonego posiłku spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 14:00 Dnia Roboczego poprzedzającego dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Usługi uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Usługę w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Usługi.
   6. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Sprzedawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi Klientowi, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
   7. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.
   8. W razie niezgodności przedmiotu Usługi lub sposobu jej realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 3 Dni Roboczych od realizacji Usługi lub jej części, które dotyczy reklamacja. Zgłoszenia reklamacyjne po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
   9. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi lub braku zgodności świadczenia z umową zostaje wyłączona.
   10. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Usługi ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
   11. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
   12. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy lub Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconego wynagrodzenia za Usługę, a w przypadku jego braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy lub Klienta tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
   13. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy lub Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
   14. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

20. NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM

   1. Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o Usługach Cyfrowych w zakresie dotyczącym Bodychief i Usługodawcy. Usługobiorca co do zasady nie jest zobowiązany do dostarczania treści podczas korzystania z Bodychief, chyba że Regulamin wymaga podania określonych danych (np. dane do złożenia Zamówienia). W każdym wypadku dostarczania treści przez Usługobiorcę jest on zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
   2. PUNKT KONTAKTOWY - Usługodawca wyznacza adres poczty elektronicznej [email protected] jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Usługodawcy z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi (w tym Usługobiorcom) bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Usługodawcą drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych. Usługodawca wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.
   3. Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych:
    1. Na adres poczty elektronicznej [email protected] dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.
    2. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu Usługodawca umożliwia i ułatwia dokonywanie na podany wyżej adres poczty elektronicznej zgłoszeń zawierających następujące elementy (gdy ich podanie jest możliwe): (1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne Treści; (2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi; (3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz (4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
    3. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 Aktu o Usługach Cyfrowych w odniesieniu do informacji, której dotyczy, jeżeli umożliwia Usługodawcy działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.
    4. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Usługodawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
    5. Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmu, o których mowa powyżej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Usługodawca korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa poprzednim punkcie.
   4. Informacja na temat ograniczeń, które Usługodawca nakłada w związku z korzystaniem z Bodychief, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Usługobiorców:
    1. Usługobiorcę obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Bodychief:
     1. obowiązek korzystania z Bodychief, w tym do zamieszczania treści (np. w ramach opinii lub komentarzy), zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;
     2. obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;
     3. zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych Treści;
     4. zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Bodychief;
     5. zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
     6. obowiązek posiadania – w przypadku, gdy jest to konieczne – wszelkich wymaganych praw i zezwoleń do dostarczania takich treści na Bodychief, w szczególności praw autorskich lub wymaganych licencji, zezwoleń i zgód na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, lub publikację, zwłaszcza prawa publikowania i rozpowszechniania w Bodychief oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź danych osobowych w przypadku treści, które obejmują wizerunek lub dane osobowe osób trzecich.
     7. obowiązek korzystania z Bodychief w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Bodychief lub osób trzecich.
    2. Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez Usługobiorców na Bodychief. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Usługodawcy lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w Regulaminie.
    3. Proces moderowania może odbywać się ręcznie przez człowieka lub opierać się na zautomatyzowanych lub częściowo zautomatyzowanych narzędziach ułatwiających Usługodawcy identyfikację Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem. Po zidentyfikowaniu takich treści Usługodawca podejmuje decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ogranicza ich widoczność lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne (np. kontaktuje się z Usługobiorcą celem wyjaśnienia zastrzeżeń i zmiany treści). Usługodawca w sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje Usługobiorcę, który dostarczył treści (w razie posiadania jego danych kontaktowych) o swojej decyzji, powodach jej podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od tej decyzji.
    4. Usługodawca realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o Usługach Cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.
   5. Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub decyzji Usługodawcy podjętej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 14. Regulaminu. Korzystanie z tej procedury jest bezpłatne i umożliwia składanie skarg w sposób elektroniczny na podany adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg pozostaje bez uszczerbku dla prawa danej osoby lub podmiotu do wszczęcia postępowania przed sądem oraz nie narusza jego innych praw.
   6. Usługodawca rozpatruje wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub podjętej decyzji w sposób terminowy, niedyskryminujący, obiektywny i niearbitralny. Jeżeli skarga lub inne zgłoszenie zawiera wystarczające powody, aby Usługodawca uznał, że jego decyzja o niepodejmowania działań w odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z Regulaminem, lub zawiera informacje wskazujące, że działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka, Usługodawca bez zbędnej zwłoki uchyla lub zmienia swoją decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ograniczenia ich widoczności lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne.
   7. Usługobiorcy, osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia Nielegalnych Treści, do których skierowane są decyzje Usługodawcy dotyczące Nielegalnych Treści lub treści niezgodnych z Regulaminem, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Usługodawcy.

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Umowy zawierane poprzez BodyChief zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
   2. Zmiana Regulaminu:
    1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany sposobów lub terminów płatności lub dostaw, podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną BodyChief, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
    2. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną BodyChief, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
    3. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o świadczenie Usług.
    4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
   3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załączniki do Regulaminu stanowiące jego integralną część:

1) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

2) DIETA WYBÓR MENU

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół BodyChief