wróć do listy aktualności
data.title
5/5/2021 Aktualności

Konkurs! Wygraj Voucher na zakupy w Boco Wear!

Cześć!

Mamy coś dla Pań! Zapraszamy do konkursu, który przygotowaliśmy wraz z Boco Wear! Do zgarnięcia 3 vouchery na zakupy w Boco Wear. Wskakujcie na nasz Instagram i odpowiedzcie na zadanie konkursowe!

REGULAMIN KONKURSU "BOCO WEAR"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.1. Organizatorem Konkursu „Boco Wear” jest spółka BODY CHIEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713725, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Polska 13, 60-595 Poznań, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, NIP: 7792479825, REGON:369298976, adres poczty elektronicznej: [email protected].

1.1.2. Konkurs jest organizowany na Fanpage Organizatora, w serwisie internetowym Instagram.com dostępnym pod adresem internetowym https://www.instagram.com/body_chief

1.1.3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która wyrazi chęć uczestnictwa i zgłosi swój udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu.

1.1.4. Udział w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem informacji i danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolny. W przypadku jednak wyrażenia przez Uczestnika chęci udziału w Konkursie – podanie informacji i danych może być konieczne do jego udziału w Konkursie (np. do odbioru nagrody). Regulamin określa zakres wymaganych danych i warunków, których spełnienie jest konieczne do udziału Uczestnika w Konkursie.

1.1.5. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie powiadamiając o tym Organizatora lub usuwając swoje Zadanie Konkursowe.

1.1.6. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.

2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

2.1.1. PROFIL – strona marki Organizatora w serwisie internetowym Instagram.com dostępna pod adresem internetowym https://instagram.com/body_chief.

2.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.3. KONKURS, KONKURS Boco Wear– niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

2.1.4. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu.

2.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.

2.1.6. SERWIS – serwis internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym https://bodychief.pl oraz jego subdomenami.

2.1.7. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – spółka BODY CHIEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713725, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Polska 13, 60-595 Poznań, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, NIP: 7792479825, REGON:369298976, adres poczty elektronicznej: [email protected].

2.1.8. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.

2.1.9. ZADANIE KONKURSOWE – Jaka była Twoja najśmieszniejsza wymówka lub z jaką się spotkałaś, aby nie zrobić planowanego treningu?

3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

3.1.1. Konkurs jest organizowany na profilu Organizatora. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje na swoim profilu post, w którym informuje o Konkursie, zaprasza do udziału w nim, podaje nagrody możliwe do wygrania w Konkursie oraz podaje datę jego zakończenia.

3.1.2. Uczestnik może przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe, w przypadku przesłania większej liczby Zadań Konkursowych przez danego Uczestnika Komisja Konkursowa bierze pod uwagę tylko pierwsze zgłoszenie.

3.1.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno nastąpić za pomocą własnego konta Uczestnika w serwisie Instagram..

3.1.4. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.

3.1.5. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Instagram (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://help.instagram.com/581066165581870).

3.1.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. WARUNKI I ZASADY KONKURSU, WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

4.1.1. Konkurs trwa od dnia 05.05.2021 roku, od godziny: 12:30 do dnia 09.05.2021 roku, do godziny 23:59.

4.1.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa w sposób swobodny, autonomiczny wybierze zwycięskie Zadanie Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, ciekawość, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego.

4.1.3. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 (trzech) zwycięzców.  

4.1.4. Wyłonienie zwycięzcy zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. Wybór zwycięskiego Zadania Konkursowego zostanie dokonany spośród Zadań Konkursowych zgłoszonych zgodnie z Regulaminem.

Nagrodą w Konkursie jest: voucher o wartości 280 zł brutto do wykorzystania w sklepie internetowym www.bocowear.com

4.1.5. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony 10.05.2021 roku poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (nazwa profilu) na profilu Organizatora w serwisie Instagram.com wraz z prośbą do zwycięzcy o kontakt z Organizatorem i podanie swoich danych niezbędnych do dostarczenia nagrody (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz adres dostawy) i rozliczenia podatku od wygranej (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania). Zwycięzca niezależnie od działań Organizatora proszony jest także o podjęcie niezwłocznego kontaktu z Organizatorem w celu dostarczenia nagrody.

4.1.6. Wszystkie zgłoszenia konkursowe biorące udział w konkursie będą opublikowane przez Organizatora na profilu Organizatora.

4.1.7. Nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu na koszt Organizatora pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez zwycięzcę lub przesyłką pocztową na podany przez niego adres dostawy w terminie 14 dni od dnia podania przez niego danych niezbędnych do dostarczenia nagrody (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz adres dostawy).

4.1.8. Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana (doliczona) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości równowartości podatku jaki zwycięzca Konkursu jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509). Podatek ten zostanie potrącony przez Organizatora Konkursu i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.

5. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator.

5.1.2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Arnold Paszta, adres do korespondencji: ul. Polska 13, 60-595 Poznań, adres poczty elektronicznej: [email protected].

5.1.3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

5.1.4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie, na podstawie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do udziału w Konkursie skutkuje odmową udziału w nim.

5.1.5. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu, w tym w szczególności wyłonienie zwycięzcy Konkursu oraz dostarczenie mu nagrody i rozliczenie podatku od wygranej. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu (artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO, a w przypadku zwycięzcy Konkursu dodatkowo konieczność rozliczenia podatku zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

5.1.6. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, a w przypadku zwycięskiego Uczestnika dodatkowo adres poczty elektronicznej, adres dostawy, adres zamieszkania oraz data urodzenia.

5.1.7. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a w przypadku zwycięzcy Konkursu przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów podatkowych.

5.1.8. Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług księgowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe (w szczególności biuro księgowe) przy realizacji Konkursu - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym Regulaminem.

5.1.9.  Prawa osoby, której dane dotyczą:

5.1.10. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

5.1.11. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: [email protected]  albo pisemnie na adres Administratora: ul. Polska 13, 60-595 Poznań lub skontaktować się z inspektorem ochrony danych wskazanym na wstępie niniejszego punktu Regulaminu.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać pisemnie na adres Administratora: ul. Polska 13, 60-595 Poznań.

6.1.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

6.1.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.1. Prawem właściwym jest prawo polskie.

7.1.2. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

7.1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu Instagram serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności związanej z organizacją Akcją. Organizator informuje także, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

7.1.4. Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z regulaminami serwisu Facebook oraz Standardami społeczności Facebook oraz nie wyłączają ich zastosowania ponad postanowienia niniejszego Regulaminu.

7.1.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.