wróć do listy aktualności
data.title
4/22/2021 Aktualności

Dzień Ziemi - odbierz gadżet Body Chief

Cześć!

Zorganizowaliśmy akcję, w której do zdobycia jest ekologiczna torba Body Chief!. Zapraszamy na naszego Facebooka do postu, pod którym czekamy na Wasze odpowiedzi. Akcja trwa do 23.04.2021 lub do wyczerpania zapasów!

REGULAMIN AKCJI DZIEŃ ZIEMI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.1. Organizatorem Akcji „Dzień Ziemi” jest spółka BODY CHIEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713725, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Polska 13, 60-595 Poznań, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, NIP: 7792479825, REGON:369298976, adres poczty elektronicznej: [email protected].

1.1.2. Akcja jest organizowana na Fanpage Organizatora, w serwisie internetowym Facebook.com dostępnym pod adresem internetowym https://www.facebook.com/bodychief/

1.1.3. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która wyrazi chęć uczestnictwa i zgłosi swój udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu, z tym zastrzeżeniem, że niniejszy Konkurs jest przewidziany tylko dla Uczestników będących klientami Body Chief, posiadającymi aktywne zamówienie co najmniej do dnia 16 kwietnia 2021r.

1.1.4. Udział w Akcji i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem informacji i danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolny. W przypadku jednak wyrażenia przez Uczestnika chęci udziału w Konkursie – podanie informacji i danych może być konieczne do jego udziału w Akcji (np. do odbioru nagrody). Regulamin określa zakres wymaganych danych i warunków, których spełnienie jest konieczne do udziału Uczestnika w Akcji.

1.1.5. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Akcji powiadamiając o tym Organizatora lub usuwając swoje Zadanie Konkursowe.

1.1.6. Sponsorem nagród w Akcji jest Organizator.

2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

2.1.1. PROFIL – strona marki Organizatora w serwisie internetowym facebook.com dostępna pod adresem internetowym  https://www.facebook.com/bodychief/.

2.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.3. AKCJA, AKCJA Facebook – niniejsza akcja organizowana przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

2.1.4. KOMISJA  – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Akcji, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu.

2.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Akcji "Dzień Ziemi".

2.1.6. SERWIS – serwis internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym https://bodychief.pl oraz jego subdomenami.

2.1.7. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – spółka BODY CHIEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713725, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Polska 13, 60-595 Poznań, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, NIP: 7792479825, REGON:369298976, adres poczty elektronicznej: [email protected].

2.1.8. UCZESTNIK – oosoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Akcji.

2.1.9. ZADANIE: „Pokaż jak ponownie wykorzystujesz torby, pudełka oraz sztućce Body Chief i tym samym dbasz o środowisko”

3. WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI

3.1.1. Akcja jest organizowana na profilu Organizatora. W dniu rozpoczęcia Akcji Organizator publikuje na swoim profilu post, w którym informuje o Akcji, zaprasza do udziału w nim, podaje nagrody możliwe do wygrania w Akcji oraz podaje datę jego zakończenia.

3.1.2. Zgłoszenie udziału w Akcji, następuje poprzez przesłanie w trakcie trwania Akcji przez Uczestnika zdjęcia z Zadaniem, o którym mowa w pkt 2.1.9., w komentarzu do postu o Akcji, zamieszczonego na Profilu, o którym mowa w pkt. 3.1.1. Regulaminu.

3.1.3. Uczestnik może przesłać tylko jedno Zadanie, w przypadku przesłania większej liczby Zadań przez danego Uczestnika Komisja bierze pod uwagę tylko pierwsze zgłoszenie.

3.1.4. Zgłoszenie udziału w Akcji powinno nastąpić za pomocą własnego konta Uczestnika w serwisie Facebook.

3.1.5. Zadanie powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.

3.1.6. Działania Uczestnika w ramach Akcji nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).

3.1.7. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Akcji a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. WARUNKI I ZASADY AKCJI, WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

4.1.1. Akcja trwa od dnia 22.04.2021 roku, od godziny: 13:00 do dnia 23.04.2021 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania ilości Nagród, o których mowa w pkt 4.1.3.

4.1.2. W celu wyłonienia zwycięzców Akcji oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Akcji, Organizator powołał Komisję składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora.

4.1.3. Nagrodą w Akcji jest: torba ekologiczna o wartości 8,53 zł brutto, która zostanie wręczona pierwszym 50 (pięćdziesięciu) osobom, które prawidłowo wykonają Zadanie, o którym mowa w pkt 2.1.9. oraz zamieszczą zdjęcie w komentarzu pod postem dotyczącym Akcji na Profilu Organizatora.

4.1.4. Osoby, które zamieszczą zdjęcie z Zadaniem, o którym mowa w pkt 2.1.9. pod postem dotyczącym Akcji – w okresie jej trwania – będą na bieżąco proszone w wiadomości prywatnej o podanie numeru zamówienia oraz miasta dostawy, aby do najbliższej dostawy dołączyć Nagrodę, natomiast w przypadku gdy dany Uczestnik nie jest klientem Organizatora, wówczas będzie proszony o podanie adresu w celu dostarczenia Nagrody. Organizator zastrzega, że ilość Nagród jest ograniczona, zostanie dostarczona do pierwszych 50 (pięćdziesięciu) osób, które prawidłowo wykonają Zadanie, o czym mowa w pkt 4.1.3.

4.1.5. Nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy Akcji na koszt Organizatora przesyłką pocztową na podany przez niego adres dostawy w terminie 14 dni od dnia podania przez niego danych niezbędnych do dostarczenia nagrody (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz adres dostawy), natomiast w przypadku Uczestników posiadających aktywne zamówienia, nagroda zostanie dołączona do dostawy zamówienia.

5. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator.

5.1.2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Arnold Paszta, adres do korespondencji: ul. Polska 13, 60-595 Poznań, adres poczty elektronicznej: [email protected].

5.1.3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

5.1.4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie, na podstawie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu Akcji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do udziału w Konkursie skutkuje odmową udziału w nim.

5.1.5. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Akcji, w tym w szczególności wyłonienie zwycięzcy Konkursu oraz dostarczenie mu nagrody i rozliczenie podatku od wygranej. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu (artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO, a w przypadku zwycięzcy Konkursu dodatkowo konieczność rozliczenia podatku zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

5.1.6. Administrator w związku z realizacją Akcji może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, a w przypadku zwycięskiego Uczestnika dodatkowo  adres poczty elektronicznej, adres dostawy, adres zamieszkania oraz data urodzenia.

5.1.7. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Akcji, a w przypadku zwycięzcy Akcji przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów podatkowych.

5.1.8. Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług księgowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe (w szczególności biuro księgowe) przy realizacji Akcji - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym Regulaminem.

5.1.9.  Prawa osoby, której dane dotyczą:

5.1.10. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

5.1.11. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: [email protected]  albo pisemnie na adres Administratora: ul. Polska 13, 60-595 Poznań lub skontaktować się z inspektorem ochrony danych wskazanym na wstępie niniejszego punktu Regulaminu.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.1. Reklamacje związane z Akcją Uczestnik może składać pisemnie na adres Administratora: ul. Polska 13, 60-595 Poznań.

6.1.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

6.1.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.1. Prawem właściwym jest prawo polskie.

7.1.2. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

7.1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu Instagram serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności związanej z organizacją Akcją. Organizator informuje także, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

7.1.4. Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z regulaminami serwisu Facebook oraz Standardami społeczności Facebook oraz nie wyłączają ich zastosowania ponad postanowienia niniejszego Regulaminu.

7.1.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.