wróć do listy aktualności
data.title
6/24/2024 Promocje

Kupujesz? Zyskujesz!

Teraz w Body Chief masz szansę, by zamówić dietę z rabatem oraz zyskać zniżkę na kolejne zamówienie!

Jak to zrobić?

1. Zamów dietę z 16% zniżką z hasłem rabatowym: ZYSKUJE16

2. Dla zamówień na min. 5 dni ekstra rabat na kolejne zakupy, ważny aż do 28.08.2024 r.!

- Pierwsze 1000 osób otrzyma rabat 16%,

- Kolejne 1000 osób otrzyma rabat 10%.

Zniżka ZYSKUJE16 obowiązuje na diety z oferty Body Chief za wyjątkiem diety testowej i Economy Box dla zamówień złożonych na minimum 5 dni. Promocja obowiązuje w dniach 24 – 28.06.2024 r.

Nie zwlekaj! Zamów i codziennie ciesz się dobrym smakiem!

REGULAMIN PROMOCJI KUPUJESZ – ZYSKUJESZ

(zwanej dalej: „Promocją”)

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Promocji określa zakres, warunki skorzystania i procedurę reklamacyjną Promocji, jak również obowiązki Organizatora oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji.

2. Organizatorem Promocji jest: Body Chief Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713725, wysokość kapitału zakładowego 100.000 zł, NIP: 779-247-98-25, REGON: 369298976, BDO: 000037844 (dalej: „Organizator” lub „Sprzedawca”).

 

II. Warunki Promocji

1. Promocja organizowana jest w serwisie internetowym Organizatora, prowadzonym pod adresem: https://bodychief.pl/ (dalej: „Serwis Internetowy”).

2. W Promocji mogą wziąć udział Klienci zdefiniowani w regulaminie serwisu internetowego bodychief.pl i aplikacji bodychief dostępnej pod adresem: https://bodychief.pl/regulamin, tj. (1) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoby fizyczne posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoby prawne; albo (3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; - które zawarły lub zamierzają zawrzeć umowę o świadczenie usługi ze Sprzedawcą.

3. Czas trwania Promocji: od 24.06.2024r., od godziny 00:00:01 do 28.06.2024r. do godziny 23:59:59.

4. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora rabatu w wysokości: 16% na złożone zamówienie na dietę cateringu dietetycznego z oferty Sprzedawcy dostępnej w Serwisie Internetowym (dalej: „Rabat kupujesz”).

5. „Rabat kupujesz” nie obejmuje zamówienia złożonego na dietę testowa i Economy Box. Klient może skorzystać z „Rabatu kupujesz” jednorazowo.

6. W przypadku złożenia i opłacenia jednorazowego zamówienia w czasie trwania Promocji, przy użyciu kodu rabatowego ZYSKUJE16, w łącznej ilości co najmniej 5 (pieciu) dni dostawy diet cateringu dietetycznego z oferty Sprzedawcy dostępnej w Serwisie Internetowym, Klient otrzyma dodatkowo hasło rabatowe na kolejne zamówienie (dalej: „Rabat zyskujesz”), z tym zastrzeżeniem, że w/w hasło rabatowe będzie przekazywane za pomocą wiadomości mailowej w terminie do 48h od dnia złożenia zamówienia. Hasło rabatowe ważne jest do 31.08.2024r.

Ilość haseł rabatowych, o których mowa w ust. 6 powyżej jest ograniczona do 2000 (dwa tysiące) Klientów, przy czym:

a) pierwszy 1000 (jeden tysiąc) Klientów otrzyma hasło z 16% rabatem,

b) kolejny 1000 (jeden tysiąc) Klientów otrzyma hasło z 10% rabatem.

7. „Rabat zyskujesz” nie obejmuje zamówienia złożonego na dietę Economy Box oraz dietę testową Klient może skorzystać z „Rabatu zyskujesz” jednorazowo.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami rabatowymi itp.

9. „Rabat zyskujesz16” i/lub „Rabat kupujesz” nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.

 

III. Złożenie zamówienia oraz dostawa diet

1. Sposoby złożenia zamówienia określa regulamin serwisu internetowego bodychief.pl i aplikacji bodychief dostępny pod adresem https://bodychief.pl/regulamin.

2. Realizacja zamówień w zakresie dostawy diety z oferty Body Chief możliwa jest tylko i wyłącznie w obszarze dostaw realizowanych przez Organizatora Promocji, który dostępny jest pod linkiem: https://bodychief.pl/metody-dostawy

3. Wszelkie informacje dotyczące działalności i korzystania z Serwisu Internetowego, składania zamówień, zawarcia umowy o świadczenie usług, jak również sposobów i terminów płatności oraz kosztów, sposobów i terminów dostawy do Klienta dostępne są w regulaminie serwisu internetowego bodychief.pl i aplikacji bodychief pod adresem https://bodychief.pl/regulamin.

 

IV. Reklamacje

1. Szczegółowe informacje dotyczące składania reklamacji dostępne są w rozdziale 14 Regulaminu serwisu internetowego bodychief.pl i aplikacji bodychief pod adresem: https://bodychief.pl/regulamin.

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://bodychief.pl/polityka-prywatnosci.

2. Każdy Klient biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji stosuje się postanowienia Regulaminu Serwisu Internetowego bodychief.pl i aplikacji bodychief dostępnego pod adresem https://bodychief.pl/regulamin oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących: a) zmiany w przepisach prawa, regulujących zasady sprzedaży na odległość; b) przyczyny organizacyjne, wpływające na zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora; c) zmiany techniczne lub technologiczne, wpływające na funkcjonalność Serwisu Internetowego; d) działanie na korzyść Klientów poprzez wydłużenie czasu trwania Promocji. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuję się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.