wróć do listy aktualności
data.title
2/2/2024 Aktualności

Warsztaty kulinarne w Body Chief

Z przyjemnością możemy podzielić się z Wami naszym kolejny projektem, jakim są warsztaty kulinarne w naszej autorskiej szkole gotowania! Podczas wyjątkowych spotkań ze specjalistami ze świata szeroko pojętej gastronomii, chcemy przekazywać Wam wiedzę oraz zarażać pasją i miłością do gotowania.

Czym są Warsztaty Kulinarne w Body Chief?

Warsztaty Kulinarne w Body Chief to niebywała okazja na zdobycie wiedzy oraz rozwinięcie kulinarnej pasji. Jeżeli marzysz o wejściu do świata pełnego nietuzinkowych, a nawet nieoczywistych połączeń smakowych to gwarantujemy, że spełnisz je podczas 3-godzinnego spotkania. Będzie to czas, który na zawsze pozostanie w Waszej pamięci.

Dowiedz się więcej o Warsztatach Kulinarnych

REGULAMIN WARSZTATÓW KULINARNYCH

I. WSTĘP
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady organizacji Warsztatów Kulinarnych.
2. Organizatorem warsztatów kulinarnych (zwanych dalej Warsztatami) jest spółka Body Chief Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (62-081), ul. Grzybowa 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000713725, REGON: 369298976, NIP: 779-247-98-25 (dalej: Organizator).
3. Zgłaszając swój udział w Warsztatach, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Uczestnika może spowodować wykluczenie z uczestnictwa w Warsztatach.
4. W przypadku zakupienia Warsztatów przez inną osobę niż Uczestnik, Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu, który to zostanie udostępniony Uczestnikowi w wiadomości mailowej.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.bodychief.pl.
6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach i obowiązuje każdego Uczestnika.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Warunkiem udziału w Warsztatach jest zgłoszenie i uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora.
2. Uczestnikiem Warsztatów może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która wyrazi chęć uczestnictwa i uiści opłatę za swój udział w Warsztatach zgodnie z niniejszym Regulaminem. W przypadku, o którym mowa w pkt I ust. 4 powyżej, Uczestnik, na którego rzecz zostały zakupione Warsztaty musi zostać zgłoszony i zarejestrowany przed ich odbyciem, jak również zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
3. Warsztaty organizowane są w siedzibie Organizatora, tj. w miejscowości Wysogotowo (62-081), przy ul. Grzybowej 10.
4. Liczba Uczestników biorących udział w Warsztatach jest ograniczona i określona przez Organizatora.
5. Czas trwania, osobę prowadzącą Warsztaty oraz tematykę Warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych Warsztatów. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji w zakresie potraw, które będą przygotowywane w ramach danych Warsztatów.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia Warsztatów, po to, by Uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy.
7. Organizator informuje, że do przygotowania potraw podczas prowadzenia Warsztatów wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. owoce, orzechy, ryby i owoce morza itp.). Każdy uczestnik Warsztatów znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w Warsztatach zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku Uczestnictwa w Warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego życia i zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z Organizatorem. Organizator zastrzega, że podawany w opisie Warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowywania potraw.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników Warsztatów oraz mogące wystąpić reakcje alergiczne na przygotowywane potrawy.
9. Warsztaty mają charakter praktycznej nauki. Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej przygotowywanych potraw i praktyczne przećwiczenie ich przygotowywania, wskazanych w opisie Warsztatów. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez Uczestników.
10. Na terenie miejsca, gdzie prowadzone są Warsztaty mogą przebywać wyłącznie osoby, które uiściły za nie opłatę. Osoba dokonująca zakupu, która pomyślnie przeszła przez proces rejestracji oraz opłaciła Warsztaty, otrzyma od Organizatora unikalny kod uprawniający do wstępu na Warsztaty. Do decyzji nabywcy zależy, czy wykorzysta kod osobiście czy przekaże osobie trzeciej. W przypadku przekazania przedmiotowego kodu, nabywca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Organizatora najpóźniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem wskazując imię i nazwisko oraz adres mailowy Uczestnika.
11. Uczestnik spóźniony na Warsztaty uczestniczy w nich od momentu przybycia na Warsztaty. Prowadzący nie ma obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej części Warsztatów.
12. W przypadku rejestrowania Warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przez osobę uprawnioną do tego przez Organizatora, Uczestnik wyraża na to zgodę bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik Warsztatów, przed ich rozpoczęciem pisemnie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów przez Organizatora w mediach społecznościowych i na stronie www.


III. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na Warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, ryby, gluten itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia w deklaracji dotyczącej stanu zdrowia powinien poinformować Organizatora o ewentualnych alergiach i/lub jednostkach chorobowych, które mogą wpłynąć na stan jego zdrowia.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem „Siły Wyższej", czyli zdarzenia poza kontrolą Organizatora, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej.
3. Spółka posiada ubezpieczenie OC w zakresie organizacji i realizacji Warsztatów.

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego Warsztaty oraz zasad BHP obowiązujących w miejscu organizowania Warsztatów.
2. Uczestnik pracujący w styczności z żywnością powinien utrzymać wysoki stopień czystości osobistej i założyć ochronne okrycie wierzchnie (fartuch). Ważne jest by zwrócił uwagę na upięcie długich włosów, tak aby nie miały kontaktu z żywnością.
3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas Warsztatów, w których bierze udział. W przypadku wystąpienia u Uczestnika chorób zakaźnych lub innych chorób, które mogą stanowić zagrożenie dla innych Uczestników Warsztatów, wówczas osoba ta nie będzie uprawniona do wzięcia udziału w Warsztatach, a opłata za uczestnictwo nie będzie podlegać zwrotowi.
4. Uczestnik utrzymuje w czystości miejsce pracy oraz sprzęt i urządzenia, który używa podczas Warsztatów.
5. Uczestnik korzysta z wszystkich urządzeń AGD zgodnie z ich instrukcją obsługi. Instrukcje dostępne są do wglądu dla Uczestników w miejscu przeprowadzania Warsztatów. W przypadku wątpliwości w zakresie użytkowania danego urządzenia, Organizator zapewnia wsparcie obsługi technicznej.
6. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego czy lekkomyślnego postępowania.
7. Za zniszczenie, uszkodzenie sprzętu, narzędzi lub urządzeń odpowiada osoba go obsługująca. Osoba obsługująca nie odpowiada za naturalne zużycie przedmiotowego sprzętu oraz za jego wady techniczne.
8. Uczestnik nie może korzystać podczas Warsztatów z własnych produktów spożywczych, napojów lub narzędzi, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.


V. NABYCIE USŁUGI
1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału na wybrany przez siebie Warsztaty i termin Warsztatów, poprzez przesłanie wiadomości drogą mailową na adres: [email protected].
2. Zgłoszenie obejmuje następujące dane: imię i nazwisko, nazwę/temat Warsztatów, termin oraz godzinę przeprowadzenia Warsztatów. Jeżeli Uczestnik rezerwuje kilka miejsc - w zgłoszeniu podaje ilość miejsc.
3. Uczestnik wysyłając zgłoszenie mailowo oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Organizatora, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Warsztatów.
4. Organizator potwierdza rezerwację wysyłając maila do Uczestnika. W treści maila Organizator przekazuje szczegółowe informacje potrzebne do dokonania płatności. Jednocześnie, wraz z informacją o płatności Organizator przesyła Uczestnikowi formularz dotyczący stanu zdrowia, który powinien zostać odesłany na adres mailowy Organizatora. Podanie informacji o stanie zdrowia zależy tylko od decyzji Uczestnika, natomiast przetwarzanie danych zdrowotnych, stosownie do pkt VII ust. 6 Regulaminu może odbywać się tylko za uprzednio wyrażoną przez Uczestnika zgodą.
5. Wstępna rezerwacja miejsca ważna jest przez 3 dni od momentu otrzymania maila od Organizatora, o którym mowa w pkt 4 powyżej. W tym czasie należy dokonać przelewu za udział w Warsztacie. W treści przelewu „tytułem" należy wpisać Imię i nazwisko, termin i nazwę Warsztatu.
6. Zakup usługi następuje po dokonaniu wpłaty przez Uczestnika na rachunek bankowy Organizatora. Ceny wszystkich Warsztatów są cenami brutto za osobę.
7. Uczestnik nabywając udział w Warsztatach akceptuje zasady ich organizacji opisane szczegółowo w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: www.bodychief.pl oraz otrzymane drogą mailową.
8. Numer rachunku bankowego Organizatora: 95 2490 0005 0000 4600 0002 9562.
9. Brak wpłaty w wymaganym terminie 3 dni od otrzymania maila oznacza, że Uczestnik zrezygnował z udziału w Warsztatach oraz traktuje wstępną rezerwację jako niebyłą.
10. Uczestnik, który dokonał zakupu usługi uczestnictwa w Warsztatach jest informowany drogą mailową przez Organizatora o przyjęciu zgłoszenia oraz o przyjęciu płatności.
11. O uczestnictwie w Warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
12. Opłata za uczestnictwo w Warsztatach obejmuje:
• zajęcia grupowe z prowadzącym,
• dostęp do wszystkich artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania potraw,
• korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych udostępnionych przez Organizatora,
• dostęp do przepisów potraw obejmujących dany Warsztat,
• korzystanie z wody, kawy i herbaty podczas Warsztatów (ew. inne napoje ujęte w opisie danych Warsztatów),
• możliwość skosztowania przygotowanych podczas Warsztatów potraw,
• udostępnienie fartucha kucharskiego.
13. Opłata za uczestnictwo w Warsztatach nie obejmuje w szczególności:
• kosztów dojazdu na miejsce organizacji Warsztatów;
• kosztów noclegu.
14. Koszty, o których mowa w ust. 13 powyżej Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
15. Organizator oświadcza, że opłata za uczestnictwo w warsztatach nie obejmuje kosztów korzystania z napojów alkoholowych.


VI. REZYGNACJA, ODWOŁANIE WARSZTATÓW
1. Usługa oferowana przez Organizatora ma charakter usługi gastronomicznej i rozrywkowej, w związku z czym Uczestnikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Uczestnik ma prawo zrezygnować z opłaconych przez niego Warsztatów.
3. Powiadomienie o rezygnacji musi zostać wysłane w formie pisemnej, nie później niż na 14 dni przed terminem Warsztatów na adres e-mail: [email protected]. W treści wiadomości osoba jest zobowiązana do podania swojego imienia i nazwiska oraz terminu zajęć, z których rezygnuje.
4. Opłata za Warsztaty – w przypadku powiadomienia o rezygnacji w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej - jest zwracana przelewem na konto, z którego została dokonana opłata w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Uczestnika rezygnacji.
5. W przypadku niezachowania przez Uczestnika terminu, o którym mowa w ust. 2 lub w przypadku nieobecności Uczestnika na Warsztatach - następuje utrata dokonanej opłaty.
6. Uczestnik, w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych Warsztatach może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych Warsztatach zamiast niego. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o takich zmianach Organizatora drogą mailową na adres [email protected] najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem Warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo zastępującej osoby w Warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.
7. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania lub przesunięcia Warsztatów na inny termin z powodu nie zebrania się minimalnej, określonej przy opisie Warsztatów liczby uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych. Odwołując Warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin Warsztatów lub inną tematykę Warsztatów. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu wniesionej przez Uczestnika opłaty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni. Opłata będzie zwracana na numer rachunku bankowego, z którego dokonana została wpłata.
8. Zasady korzystania z vouchera uprawniającego do udziału w Warsztatach Kulinarnych:
a) W trakcie wypełnienia składania Zamówienia na udział w Warsztatach Kulinarnych Uczestnik ma możliwość podania posiadanego kodu vouchera – celem jego zastosowania konieczne jest podanie kodu vouchera na formularzu zgłoszeniowym. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej Uczestnik podaje kod vouchera w treści wiadomości.
b) Voucher to bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Uczestnika do wykorzystania go na opłacenie udziału w Warsztatach Kulinarnych zgodnie z niniejszym Regulaminem, warunkami na nim podanymi oraz o wartości na nim zapisanej. Bon towarowy nie jest Usługą, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Uczestnika do dokonania za jego pomocą płatności udział w Warsztatach Kulinarnych.
c) Posiadacz vouchera jest uprawniony do jednorazowego wykorzystania - zgodnie z niniejszym Regulaminem, warunkami na nim podanymi oraz o wartości na nim zapisanej - poprzez zakup Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku niewykorzystania przy jednokrotnym użyciu całej wartości danego odpłatnego vouchera, jego posiadacz może ponownie go wykorzystać aż do wyczerpania całej wartości danego vouchera zgodnie z warunkami na nim podanymi.
d) Voucher zastępuje środki pieniężne o wartości na nim zapisanej celem dokonania płatności tytułem Usługi, ale sam nie podlega wymianie na środki pieniężne.
e) Uczestnik ma prawo zrealizować voucher także w przypadku Usługi, której wartość przekracza wartość nominalną vouchera, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Uczestnik obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny. W przypadku Usługi, której wartość jest mniejsza niż wartość zapisana na realizowanym voucherze, Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Usługi, a wartością zapisaną na voucherze. W przypadku niewykorzystania przy jednokrotnym użyciu całej wartości danego vouchera, jego posiadacz może ponownie go wykorzystać aż do wyczerpania całej wartości danego vouchera zgodnie z warunkami na nim podanymi.


VII. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Arnold Paszta, adres do korespondencji: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo, adres poczty elektronicznej: [email protected].
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie, na podstawie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zakupu Warsztatów skutkuje odmową zakupu Warsztatów.
5. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest prawidłowa realizacja i rozliczenie Warsztatów. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Warsztatów (artykuł 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia RODO).
6. Administrator w związku z realizacją Warsztatów może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres mailowy, adres rachunku bankowego, numer telefonu oraz dane szczególnej kategorii (dane zdrowotne). Dane szczególnej kategorii mogą być przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt a RODO, na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody.
7. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Warsztatów oraz przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów podatkowych.
8. Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług księgowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe (w szczególności biuro księgowe) przy realizacji zakupu Warsztatów - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym Regulaminem.
9. Prawa osoby, której dane dotyczą:
a) Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
b) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: [email protected] albo pisemnie na adres Administratora: ul. Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo lub skontaktować się z inspektorem ochrony danych wskazanym na wstępie niniejszego punktu Regulaminu.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili Warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Warsztatach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Uczestnik na prawo złożyć reklamację. Reklamacja musi być zgłoszona pisemnie na adres e- mailowy: [email protected] w terminie 14 dni od dnia odbycia Warsztatów. Organizator zaleca podanie w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Organizatora.
6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia lub dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Organizator może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
7. Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
8. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się z Organizatorem pod adresem email: warsztat
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.02.2024 r.